Istotne zmiany wynikają z regulacji pozwalającej inspekcji pracy sprawdzać i egzekwować stosowanie przepisów bhp w stosunku do osób samozatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracodawcom przybędzie obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp w firmie. Proponuje się zmiany treści art. 304. Zgodnie z nimi pracodawca będzie obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom i osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, ale także osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Ponadto zaproponowano, by rozszerzyć obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp wymienionych w art. 211 kodeksu pracy także na osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek. Oczywiście bardzo ważną zmianą dla przedsiębiorców wynikającą z nowelizacji jest podwyższenie kar za popełnianie wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Przypominamy, że za wykroczenia wymienione w art. 281 – 283 kodeksu pracy, pracodawcy grozić będzie grzywna od 1 tys. do 30 tys. zł. Obecnie ustawa nie przewiduje dolnego limitu grzywny. Duża część zmian w kodeksie pracy jest związana z określeniem kompetencji i zadań wewnątrz inspekcji. W wielu przepisach regulujących zasady współpracy pracodawcy z inspekcją pracy zaproponowano, aby właściwym organem inspekcji był okręgowy inspektor pracy. Proponuje się między innymi, żeby pracodawca powiadamiał okręgowego inspektora pracy o zatrudnionych pracownikach pracujących w nocy. Ponadto okręgowy inspektor zatwierdzać ma wykaz prac lekkich i wydawać zgodę na to, by dzieci do lat 16 mogły wykonywać pracę zarobkową. Obecnie prace nad nową ustawą o PIP po drugim czytaniu prowadzone są w sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej.