Na początku należy zwrócić uwagę, że nie wszyscy pracownicy mają prawo do tak samo długiego urlopu wypoczynkowego. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym ją podjął, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów nabywa w każdym następnym roku. Wymiar urlopu zależy m.in. od okresu zatrudnienia. W przypadku gdy okres pracy trwał nie dłużej niż 10 lat, wymiar urlopu będzie wynosił 20 dni. Powyżej 10 lat pracy, pracownikowi będzie przysługiwało prawo do 26 dni urlopu w ciągu roku. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiaru urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Warunkiem zaliczenia okresów nauki jest jej ukończenie, czyli potwierdzenie świadectwem, dyplomem lub uzyskanie określonego tytułu zawodowego. Tym samym okresy nauki, które zostały rozpoczęte, a nie zostały zakończone i udokumentowane świadectwem nie mogą zostać zaliczone do okresu pracy, który wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Na podstawę wymiaru urlopu będzie miał wpływ rodzaj szkoły, jaką pracownik ukończył. I tak, jeśli pracownik ukończył szkołę zasadniczą lub inną równorzędną szkole zasadniczej – wliczany będzie (przewidziany programem nauczania) czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata; w przypadku średniej szkoły zawodowej – wliczony zostanie (przewidziany programem nauczania) czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat; średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat; średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata; szkoły policealnej – 6 lat; a w przypadku szkoły wyższej – 8 lat. Ten sam okres czasu może być zaliczony dla celów wymiaru urlopu tylko z jednego tytułu – albo z tytułu zatrudnienia, albo z tytułu pobierania nauki w szkole. Także inne okresy będą miały wpływ na wysokość wymiaru urlopu. Kodeks pracy do stażu, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza m.in.: okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 k.p. (upadłość lub likwidacja pracodawcy); okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy lub przyznania odszkodowania z powodu bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę (art. 51 k.p.), okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na podstawie art. 1741 k.p. w celu wykorzystania pracy u innego pracodawcy przez czas ustalony w porozumieniu pracodawców; okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez pracownicę, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 par. 4 k.p.).n
WNIOSEK
Na wysokość przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego wpływ ma rodzaj ukończonej szkoły i dotychczasowy okres zatrudnienia. Do tego wymiaru wlicza się inne okresy wskazane w kodeksie pracy, np. w przypadku przywrócenia do pracy – okres pozostawania bez pracy na skutek bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez pracodawcę.