statystyki

Kiedy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie

12.02.2007, 16:09; Aktualizacja: 28.02.2008, 15:17
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania, jest również zobligowany kontrolować stan zdrowia pracownika w trakcie zatrudnienia.

Reklama


Reklama


Czy potrzebne są badania dla byłego pracownika
Zamierzamy zatrudnić pracownika, który wcześniej przez dwa lata pracował w naszej firmie. Rok temu wskutek problemów finansowych rozwiązano z nim umowę o pracę, a obecnie ma on możliwość powrotu na to samo stanowisko. Czy byłego pracownika trzeba kierować na badania wstępne?
TAK Jedną z podstawowych powinności pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników jest przeprowadzanie obowiązkowych badań lekarskich, których celem jest dokonanie weryfikacji, czy pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku i w określonych warunkach bez uszczerbku dla zdrowia. Wiedzę na ten temat pracodawca musi posiadać już w momencie zatrudnienia pracownika. Stąd też przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik musi okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy. Dotyczy to także pracownika, który po przerwie wraca do tego samego pracodawcy. W czasie, kiedy nie wykonywał on pracy u tego pracodawcy, mogły bowiem zmienić się warunki pracy lub mógł pogorszyć się stan zdrowia pracownika. Z obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich pracodawca byłby zwolniony tylko wówczas, gdyby dotyczyło to osoby, która przyjmowana jest ponownie do pracy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. PODSTAWA PRAWNA • Art. 229 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Czy pracodawca może nie skierować na badania wstępne
Pracownik, z którym zamierzam zawrzeć umowę o pracę, przedstawił zaświadczenie stwierdzające przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich do podjęcia pracy w charakterze kierowcy. Czy posiadane przez pracownika świadectwo kwalifikacyjne, stwierdzające prawo wykonywania określonego zawodu, zwalnia mnie z obowiązku skierowania go na wstępne badania lekarskie?
NIE Pracodawcę wiąże zakaz dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Nie budzi wątpliwości, że zakaz ten dotyczy pracownika, który nie okaże stosownego zaświadczenia lekarskiego. Inaczej wygląda sytuacja, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie poddała się innym badaniom, nawet o szerszym zakresie od badań profilaktycznych, i legitymuje się zaświadczeniem dopuszczającym do wykonywania określonego zawodu. Z przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich wynika, że nie naruszają one innych regulacji, w myśl których uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub czynności (bądź jest niezbędne ze względów sanitarno-epidemiologicznych). Oznacza to, że badaniom wstępnym podlegają pracownicy, bez względu na to, czy posiadają wyniki specjalistycznych badań lekarskich stwierdzających prawo wykonywania zawodu np. kierowcy. Posiadanie przez osobę przyjmowaną do pracy lub pracownika świadectwa stwierdzającego uprawnienia do wykonywania określonego zawodu nie jest bowiem tożsame z posiadaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku. Takie stanowisko przyjmuje się także w orzecznictwie sądowym, stwierdzając, że okazanie się wynikami specjalistycznych badań lekarskich, stwierdzających zdolność do wykonywania określonego zawodu lub czynności, nie zwalnia osoby przyjmowanej do pracy z obowiązku poddania się wstępnym badaniom lekarskim, a pracodawcy z obowiązku skierowania na takie badania. PODSTAWA PRAWNA • Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). • Par. 13 pkt 2 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
Czy konieczne są badania po urlopie macierzyńskim
W marcu tego roku wróci do pracy jedna z pracownic, która od jesieni minionego roku przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy w związku z tą nieobecnością należy skierować ją na badania lekarskie?
NIE Urlop macierzyński nie jest okresem niezdolności do pracy, po którym pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie. Powinność taka mogłaby dotyczyć jedynie badań okresowych, gdyby w czasie jej nieobecności w pracy upłynął termin tych badań. Wówczas pracownica powinna poddać się badaniom okresowym przeprowadzanym cyklicznie w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Nie ma natomiast potrzeby, aby pracodawca kierował pracownicę powracającą z urlopu macierzyńskiego na kontrolne badania lekarskie. PODSTAWA PRAWNA • Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Czy należy skierować ponownie kandydata na badania
Kandydat, który zgłosił się do pracy w styczniu 2007 r., poddał się badaniom lekarskim potrzebnym dla odbycia stażu u innego pracodawcy na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy. Zaświadczenie to jest nadal aktualne. Czy w związku z tym należy skierować go na badania wstępne przed rozpoczęciem pracy w naszym zakładzie?
TAK Obowiązek kierowania kandydatów do pracy na wstępne badania lekarskie ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że wykonane przez pracownika badania dla potrzeb innego zakładu pracy lub w innym celu nie mogą zastąpić badań uwzględniających konkretne stanowisko i warunki pracy panujące u obecnego pracodawcy. Z wyników badań lekarskich przeprowadzonych w innym celu nie można bowiem wnioskować, że brak jest przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Dlatego należy przyjąć, że obowiązku skierowania na wstępne badania lekarskie nie uchyla fakt przeprowadzenia ich przez kandydata do pracy w innym celu niż zatrudnienie u obecnego pracodawcy. W przywołanej sytuacji pracodawca powinien więc wydać kandydatowi do pracy skierowanie, określając w nim rodzaj stanowiska pracy, na którym ma być zatrudniony, przy czym w zależności od swoich potrzeb, może on wskazać więcej niż jedno stanowisko. W skierowaniu należy także zawrzeć informację o zagrożeniach, czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub innych uciążliwościach występujących na tym stanowisku pracy. PODSTAWA PRAWNA • Art. 229 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Czy można ukarać pracownika
Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy przez sześćdziesiąt dni. Po zakończonej chorobie został skierowany na kontrolne badania lekarskie, ale nie stawił się u lekarza w wyznaczonym terminie. Czy można pracownika za to ukarać?
TAK Badania lekarskie są elementem profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, który należy ujmować zarówno w kategorii obowiązków pracodawcy, jak i pracowników. Pracodawca jest bowiem zobowiązany skierować pracownika na badania lekarskie, a pracownik ma obowiązek im się poddać. Jeżeli zatem pracownik bez uzasadnienia odmówi poddania się badaniom lekarskim, a pracodawca bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie dopuści go do pracy, to musi się on liczyć z różnymi konsekwencjami. Może to być utrata prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania z tego powodu pracy. Poza tym pracodawca może za takie zachowanie ukarać pracownika karą porządkową, a nawet uznać to za uzasadnioną przyczynę rozstania się z takim pracownikiem. PODSTAWA PRAWNA • Art. 211 pkt 5 i art. 229 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Czy niezbędne są badania kontrolne po chorobie
Jeden z naszych pracowników choruje od listopada ubiegłego roku. Prawdopodobnie w marcu wróci do pracy. Chcielibyśmy, aby zaraz po powrocie wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy za 2006 rok. Czy na badania kontrolne należy skierować go przed rozpoczęciem urlopu po chorobie?
TAK Pracodawca ma bezwzględny obowiązek skierować na takie badania każdego pracownika, który chorował dłużej niż miesiąc, gdyż jego powrót do pracy nie musi być równoznaczny z uzyskaniem zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. Dotyczy to każdego pracownika, który powraca do pracy po co najmniej 31 dniach zwolnienia lekarskiego. Obowiązek ten należy mieć na uwadze także wówczas, gdy po dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownik zaraz po powrocie ma się udać na urlop wypoczynkowy. Udzielenie urlopu w takiej sytuacji powinno poprzedzić badanie kontrolne. Przyjmuje się bowiem, że urlop wypoczynkowy będący zwolnieniem od pracy nie może być udzielony osobie niezdolnej do świadczenia pracy z powodu choroby. Należy dodać, że koszty związane z przeprowadzaniem badań obciążają pracodawcę, który ponosi także inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Poza tym kontrolne badania lekarskie (także okresowe) przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • ula(2012-09-28 16:24) Odpowiedz 00

  ale czy mozna zmusic pracownika ktory pracuje juz kilka lat do co miesiecznych badan, np badanie kalu, pracuje w szpitalu i moj pracodawca wymusza na personelu robienie badan, czy jest to zgodne z prawem, czy mozemy sie nie zgodzic na tego typu badania?

 • mariusz(2008-12-19 16:40) Odpowiedz 00

  jestem na L4 pracodawca przysłał mi do domu skierowanie na badanie kontrolne a leczenia jeszcze nie zakonczyłem czy musze isc na te badania

 • Alicja(2008-10-05 12:00) Odpowiedz 00

  Czy podejrzanego nauczyciela o chorobę psychiczną można skierować na badania kontrolne. Badanie okresowe ma w tym momencie ważne.

 • Alicja(2008-10-05 12:02) Odpowiedz 00

  Uważam, ze można i należy, ale z jakiej podstawy prawnej w tej sytuacji skorzystać?

 • Karol(2009-08-05 20:03) Odpowiedz 00

  Temat poruszony przez Alicję jest interesujący. Co zrobić z pracownikiem z podejrzeniem choroby psychicznej, który poszedł na badania kontrolne/okresowe ma jeszcze aktualne, a na kontrolne się zgodził/, pracodawca za nie zapłacił, a wyników tych badań jak nie ma ,tak nie ma. O przyczynach niedostarczenia wyników badań mogę tylko gdybać. Co robić z takim pracownikiem, bo do pracy zwyczajnie boję się go dopuścić?

 • Agacia(2009-09-22 19:50) Odpowiedz 00

  Czy na wykonanie badań okresowych przysluguje dzień wolny?

 • lol(2009-11-17 11:52) Odpowiedz 00

  Monika ==> NIE
  Agacia ==> TAK
  Mariusz ==> po skończonej chorobie

 • sam(2009-12-30 13:53) Odpowiedz 00

  to jest chore w bhp- jak wiele innych przeposow -palikot do pracy

 • marian(2010-02-01 21:07) Odpowiedz 00

  To smutne i chore, ze w demokratycznym panstwie egzekwuje sie przepisy komunistyczne (Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) z jakimis tam poprawkami, ktore odbieraja ludziom konstytucyjne prawo do pracy. Owszem pewne grupy zawodowe (pilot, kierowca, maszynista itp. zwiazane z odpowiedzialnoscia za ludzi i wysokim ryzykiem zawodowym niech beda kontrolowane, ale po co ludziom w biurach czy sklepach zawracac glowe jakimis badaniami. Podejmujesz prace - podpisujesz ze na wlasna odpowiedzialnosc i z glowy bez totalitarnej kontroli panstwa nad prywatna sprawa obywateli jaka jest podjecie pracy. =]

 • Lordzio(2010-06-17 12:55) Odpowiedz 00

  marian dobrze prawisz. Tez nie rozumiem po jaka cholere jakies odgorne wymagania odnosnie badan. To po jaka cholere w ogole bylo zmieniac system?

 • walter(2010-09-07 15:12) Odpowiedz 00

  Jest jednak problem.Nalezy rozróznić date wydania orzeczenia lekarza "medycyny pracy" od daty wykonania badań a zatem wyników laboratotyjnych, rtg, okulistycznych itp.- bowiem!:
  poddawanie przeswietleniom klatki piersiowej to 1 na 2 lata-a zatem po upływie np.roku wynik rtg traktowac nalezy jako aktualny(oczywiscie nie w sytuacjach szczególnych-gruzlica itp). Pozostałe wyniki np. wykonane 2 m-ce temu-sa weryfikowane i akceptowane lub nie-przez lekarza w zaleznosci od zamiaru podjecia pracy w danym zawodzie.Bo co innego praca biurowa(np.ksiegowa) a co innego kierowca czy tez dżwigowy.A zatem , gdy nie wymaga sie od przyszłego pracownika szczegolnych predyspozycji psycho motorycznych-to dlaczego powtarzac wyniki laboratoryjne po 2 m-cach w zakresie badania :krwi, moczu, oczu a szczególnie rtg ?

 • kier(2010-11-25 14:03) Odpowiedz 00

  Witam.
  Mam pytanie, zacząłem pracę w firmie w której są DUŻE zaległości.
  Jedną z nich jest brak zaświadczeń lekarskich dopuszczających do pracy .
  Chcąc to nadrobić muszę skierwoać pracowników na badania i tu pojawia się pytanie:

  Na jakie badania mam skierować takiego pracownika wstępne, kontrolne czy okresowe?
  pozdrawiam

 • gonia28(2011-04-18 20:31) Odpowiedz 00

  witam,jestem po wypadku,minęło już ponad 3 miesiące i czuję się dobrze,chodzę już na 2 rehabilitacje,chce wrócić do pracy(przedstawiciel handlowy),czy dostanę zaświadczenie od lekarza medycyny o zdolności do pracy w trakcie leczenia?czy muszę zakończyć leczenie i dopiero?

 • pracownik(2012-03-28 17:26) Odpowiedz 00

  witam.
  Jestem pracownikiem fizycznym.
  Dostałem skierowanie na badania okresowe. W mojej pracy są dwie zmiany od 7:00 do 15:00 i od 15:00 do 23:00.
  Majster nalega ze badania mam wykonac w czasie kiedy mam drugą zmiane. W przeciwnym wypadku jak wykonamje po pierwszej zmianie na drugi dzien to bede musiał odrobic godziny ktore przeznaczyłem na te badania. Moim zdaniem po drugiej zmianie na drugi dzien np. Badania słuchu czy ? Bedą dobre wyniki czy słuch odpocznie . Po pierwszej zmianie jest całe popołudnie i noc wolna wiec bede bardziej wypoczety słuch?

  Co robic? W prywatnym zakresie czasu mam zrobic badania na ktore wysyła mnie zakład pracy?
  Czy te badania wykonuje się w czasie pracy z rana?

 • monika(2008-11-22 16:22) Odpowiedz 01

  czy pracodawca ma prawo odtrącić z pensji należność za badania lekarskie na ktore mnie skierował ?dodam że to były pierwsze moje badania..

 • maniek(2011-09-30 15:14) Odpowiedz 01

  mam 31 dni zwolnienia czy skierują mnie na badania do lekarza medycyny pracy?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane