Rozpatrując wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się kwotę odpowiadającą 1/12 kwoty podawanej właśnie przez prezesa GUS.
2713 zł wyniósł w ubiegłym roku dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych uzyskiwany z jednego hektara przeliczeniowego.
Kwota ta jest podawana co roku przez prezesa GUS w obwieszczeniu, a jej miesięczny wymiar, który wynosi 226,08 zł (w 2010 r. było to 189,83 zł), jest niezbędny do ustalenia, czy rolnicy wychowujący dzieci będą mieli prawo do zasiłku w rozpoczynającym się 1 listopada nowym okresie zasiłkowym.
Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się kwotę odpowiadającą 1/12 kwoty podawanej właśnie przez prezesa GUS.
Aby gmina mogła sprawdzić, czy dochód rodzica będzie spełniał kryterium dochodowe, wynoszące 539 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny (lub 623 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie posiadanych hektarów. Wówczas gmina pomnoży je przez kwotę dochodu oraz podzieli przez liczbę osób w rodzinie.