Tak Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości uzależnionej od stażu pracy u danego pracodawcy. Jeżeli więc pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, wówczas może liczyć na odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Równowartość dwumiesięcznej pensji otrzyma, gdy jego staż pracy w firmie wynosi od 2 do 8 lat. Z kolei odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia otrzyma, gdy przepracował u jednego pracodawcy ponad 8 lat. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2007 roku odprawa nie może przekroczyć 14 040 zł (15 × 936 zł). Dotyczy to jednak tych sytuacji, w których w danej firmie nie ma zakładowego układu zbiorowego pracy. Jeśli jednak jest taki układ, a jego postanowienia przyznają pracownikom odprawę nie w wysokości pensji minimalnej, a np. w wysokości ostatniego otrzymywanego w tej firmie wynagrodzenia, to pracodawca musi się stosować do takich postanowień. Warto pamiętać, że zasady określone w układzie mogą różnić się od wskazanych w ustawie o zwolnieniach grupowych, nie mogą jednak być gorsze od tych gwarantowanych w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych. Innym aktem gwarantującym prawo do odprawy jest tzw. pakiet socjalny, czyli umowa zawarta pomiędzy spółką a inwestorem mającym w niej udziały. Mimo że w tym przypadku pracownicy nie są stroną takiej umowy, mogą powoływać się na jej zapisy i na tej podstawie domagać się gwarantowanych odpraw. Warto przy tym pamiętać, że na odprawę z tytułu tzw. zwolnień grupowych mogą liczyć tylko pracownicy, który pracują w firmach zatrudniających więcej niż 20 pracowników. Tylko wtedy bowiem ma zastosowanie ustawa o zwolnieniach grupowych. Pracodawca dokonujący redukcji personelu we wspomnianym trybie, który zatrudnia wymaganą do wypłacenia odprawy liczbę pracowników, nie może podnieść argumentu, że np. zwalnia tylko kilku pracowników. Odprawa należy się niezależnie od tego, czy pracodawca dokonuje zwolnienia grupowego (obejmującego np. dziesięciu pracowników w zakładzie zatrudniającym 100 osób, w terminie nieprzekraczającym 30 dni) czy też dokonuje zwolnienia indywidualnego dotyczącego choćby jednego pracownika. Istotne dla nabycia prawa do odprawy jest, aby wyłączna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczyła pracownika. W nieco innej sytuacji są pracownicy z firm z nie więcej niż 20 zatrudnionymi. W takich przedsiębiorstwach to, czy dostaną odprawę na mocy ustawy dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków z przyczyn niedotyczących pracowników, zależy od zgody pracodawcy na to.