Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w 2002 roku od waloryzacji świadczeń pieniężnych (Dz.U. nr 85, poz. 725), kombatanci mają prawo do wyrównania. Na ich wniosek rekompensata zostanie wypłacona tym, którym po dniu 31 stycznia 2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłacił świadczenia emerytalnego, rentowego, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego. Roszczenie o wypłatę rekompensaty przedawnia się z dniem 30 czerwca 2008 r. Do tego świadczenia są uprawnieni żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla kamiennego, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzeni w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Rekompensata za brak waloryzacji w 2002 roku przysługuje w wysokości iloczynu niedopłaty wynoszącej 0,68 zł oraz liczby miesięcy, za które przysługiwało świadczenie od 1 czerwca 2002 r. do 28 lutego 2003 r. Natomiast kwota zadośćuczynienia za okres od 1 marca 2003 r. do 29 lutego 2004 r. wzrasta do 0,71 zł. Kwota niedopłaty za okres od 1 marca 2004 r. do 31 maja 2005 r. wynosi 0,72 zł. Ponadto w marcu tego roku ZUS przeprowadzi ostatni etap wyrównania wysokości podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych. Od 1 marca 2007 r. kwota ta wynosi 1775,89 zł po uwzględnieniu kolejnych waloryzacji. W praktyce oznacza to, że podstawa wymiaru rent inwalidzkich przyznanych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin zostanie podniesiona do tej wysokości. Świadczenia będą liczone na podstawie nowej kwoty podstawy wymiaru.