Andrzej Radzisław specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych Tak Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych uwzględniamy wyłącznie ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu chociaż przez jeden dzień podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu. Osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (w tym ubezpieczeniu wypadkowemu) w okresie od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Ubezpieczeniom społecznym, w tym wypadkowemu, podlega również w miesiącu, w którym pozostaje w zatrudnieniu i świadczy pracę, a z różnych przyczyn nie otrzymuje wynagrodzenia. Wobec tego pracownik powinien być wliczany do liczby osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu również w miesiącu, w którym pozostawał w stosunku pracy, a pracodawca nie wypłacił mu wynagrodzenia. Natomiast uwzględnienie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia w liczbie osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu jest uzależnione od tego, czy osoba ta podlegała temu ubezpieczeniu. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu ubezpieczeniu wypadkowemu, jeżeli: • z umowy zlecenia jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i pracę wykonuje w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę lub • przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych, i pracę wykonuje w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. Zleceniobiorca, który wykonywał umowę zlecenia w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy i z umowy tej podlegał obowiązkowo lub przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, powinien być uwzględniony w liczbie osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w każdym z miesięcy, w którym wykonywał umowę zlecenia (tj. w okresie od dnia oznaczonego w umowie jako rozpoczęcie jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy). Wobec tego do liczby ubezpieczonych powinien być wliczany także w tym miesiącu, w którym wykonywał umowę zlecenia, a zleceniodawca nie wypłacił mu wynagrodzenia. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy też umowy zlecenia, które w następnym lub kolejnym miesiącu po zakończeniu pracy uzyskują od byłego płatnika przychód, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie powinny być uwzględniane w liczbie osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w tym miesiącu, gdyż nie podlegają już ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę (umowy zlecenia). Uzyskanie przychodu w tym miesiącu, od którego płatnik potrąca i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne (w tym wypadkowe), nie powoduje, iż w tym miesiącu dana osoba podlega ubezpieczeniom. W konsekwencji płatnik składek, składając do ZUS-u informację ZUS IWA za kolejny rok składkowy, nie powinien uwzględniać ich w liczbie osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w styczniu 2007 r.