Bernard Jaroszewicz naczelnik Wydziału Składek w Departamencie Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS Tak Jeżeli płatnik składek niewłaściwie ustali liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, podlegającą wykazaniu w informacji ZUS IWA – pole 01.III „Liczba ubezpieczonych”, to w przypadku stwierdzenia tej nieprawidłowości zobowiązany jest sporządzić i przekazać do ZUS ponownie tę informację zawierającą prawidłowe dane. Skorygowany dokument należy oznaczyć odpowiednio kolejnym, wyższym numerem identyfikatora informacji ZUS IWA. Liczbę ubezpieczonych wykazywaną w informacji ZUS IWA ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień (art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). Z uwagi na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia płatnika składek, suma wszystkich ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu danego roku zawsze będzie podlegała podzieleniu przez 12 miesięcy. W celu ustalenia liczby ubezpieczonych należy w pierwszej kolejności ustalić tę liczbę za okres każdego miesiąca. Do liczby tej należy zliczyć wszystkich ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu byli objęci ubezpieczeniem wypadkowym przynajmniej przez jeden dzień. Każda osoba powinna być uwzględniana tylko jeden raz, bez względu na to, czy płatnik zgłaszał ją do ubezpieczeń więcej niż jeden raz w danym miesiącu. Jeżeli płatnik składek nieprawidłowo ustali liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, lecz błędne wyliczenie nie będzie miało wpływu na obowiązek przekazania informacji ZUS IWA za dany rok, to powinien on skorygować przekazaną informację w terminie 7 dni od stwierdzenia tej nieprawidłowości. Należy mieć bowiem na uwadze to, że na podstawie danych przekazanych do ZUS w informacjach ZUS IWA (w tym dotyczących liczby ubezpieczonych), przekazanych za okres trzech kolejnych lat kalendarzowych, ZUS będzie ustalał płatnikowi stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tak więc jeżeli płatnik będzie zobowiązany do złożenia tej informacji również za lata 2007 i 2008, wówczas dane z informacji ZUS IWA za 2006 rok zostaną wykorzystane przez ZUS do wyliczenia stopy procentowej składki dla płatnika na rok składkowy 2009-2010.