Takie nowe rozwiązanie znalazło się w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Obecnie przechodzi przez konsultacje społeczne.

To duże ułatwienie. Projekt likwiduje bowiem obowiązek ponownego przekazywania tych samych danych. Łącznie wymaganych jest ponad dwadzieścia informacji. Dotyczą m.in. wykształcenia, poziomu znajomości języków obcych czy uprawnień zawodowych. Zainteresowany wskazuje również okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Także sposoby rozwiązania stosunków pracy lub służbowych w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji jako bezrobotny.

Zgodnie z projektem powiatowy urząd pracy przekaże osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach oraz formach pomocy w znalezieniu pracy określonych w ustawie.

Etap legislacyjny

Projekt znajduje się w konsultacjach społecznych