Autorzy założeń uznali, że zasadne jest zwolnienie pracodawcy z wielokrotnego zgłaszania tych samych danych kilku instytucjom państwowym. Planowane jest wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą inspekcjom na korzystanie z zebranych informacji przez inne podmioty w takim zakresie, by mogły one wykonywać swoje ustawowe obowiązki.

Zakłada się więc uchylenie przepisu nakładającego na pracodawcę obowiązek powiadamiania inspekcji o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności oraz uchylenie przepisu, który przewiduje sankcje za niespełnienie tego obowiązku. Z kodeksu pracy znikną więc przepisy art. 209 i art. 283 par. 2 pkt 1.

1,6 tys. firm nie dopełniło w 2011 r. obowiązku powiadomienia PIP o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności

W zamian za to zmieniona zostanie ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r. nr 88, poz. 439). Mają się w niej znaleźć przepisy, na mocy których urzędy statystyczne będą nieodpłatnie i kwartalnie udostępniać PIP i inspekcji sanitarnej zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o zgłaszających (deklarujących) zatrudnienie pracowników, wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem.

Skutkiem wprowadzenia zmian ma być podwyższenie pozycji Polski w raporcie Banku Światowego Doing Business, ponieważ wyeliminowane zostaną dwie z sześciu procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu, co skróci całą procedurę o dwa dni.

W 2011 r. w toku czynności kontrolnych inspektorzy pracy stwierdzili, że ponad 1,6 tys. pracodawców nie dopełniło obowiązku powiadomienia PIP o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (art. 209 par. 1 k.p.). W związku z tym na 15 proc. z nich nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 300 tys. zł, w 3,5 proc. przypadków skierowali z tego tytułu wnioski do sądu o ukaranie, a wobec 6 proc. tej grupy pracodawców zastosowali środki oddziaływania wychowawczego.

W odniesieniu do pozostałych pracodawców inspektorzy nie zastosowali żadnych sankcji, poprzestając na wydaniu decyzji i wniosków w wystąpieniach.

Etap legislacyjny

Projekt