statystyki

Na wcześniejszą emeryturę nauczyciele mogą przejść po 2008 roku

15.01.2008, 18:22; Aktualizacja: 13.02.2008, 17:05
Nauczyciele mogą przejść na tzw. emeryturę bez względu na wiek albo z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Różnice w warunkach wymaganych do ich przyznania dotyczą m.in. wymiaru czasu pracy nauczycielskiej, konieczności rozwiązania stosunku pracy, charakteru ostatniego zatrudnienia.

Reklama


Reklama


Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w ustawie Karta Nauczyciela może przejść na emeryturę wcześniejszą:

 •  bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela albo
 •  o pięć lat wcześniej niż w powszechnie obowiązującym wieku emerytalnym, na podstawie par. 15 rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Przy ustalaniu okresów zatrudnienia w szczególnym charakterze - pracy nauczycielskiej - nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z powodu choroby lub macierzyństwa.

Emerytura bez względu na wiek

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., mający 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym char akterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. Nauczyciele spełniający powyższe warunki dotyczące stażu ogólnego i stażu szczególnego mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w następujących okolicznościach:

 •  w przypadku całkowitej likwidacji szkoły,
 •  w przypadku częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 •  z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
 •  odmowy podjęcia przez nauczyciela w stanie spoczynku.

Emerytura bez względu na wiek, na powyższych warunkach, przysługuje także ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., jeżeli warunek dotyczący stażu ogólnego i stażu szczególnego zostanie spełniony nie później niż do 31 grudnia 2008 r., a także gdy nauczyciel nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie składek zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.

Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy jest warunkiem niezbędnym do przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek. W przypadku ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. warunki dotyczące stażu ogólnego i stażu szczególnego muszą być spełnione nie później niż do 31 grudnia 2008 r. Nie dotyczy to natomiast rozwiązania stosunku pracy. Może być on rozwiązany po tej dacie.

Gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, w celu nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, stosunek pracy musi być rozwiązany we wszystkich szkołach (placówkach).

Praca w szczególnym charakterze

Dla celów ustalenia uprawnień do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 Karty Nauczyciela. Wiek emerytalny oraz warunki, na podstawie których nauczycielom przysługuje prawo do emerytury ustala się na podstawie rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze.

Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 Karty Nauczyciela nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 •  osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
 •  ma wymagany okres zatrudnienia, tj. 20 lat - w przypadku kobiet i 25 lat - w przypadku mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę na podstawie rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mają zarówno nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., jak i nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. Jednakże dla tej grupy ubezpieczonych, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r., warunkiem dodatkowym, którego spełnienie daje prawo do emerytury, jest ukończenie wieku 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) jak również stażu ogólnego i stażu szczególnego - do 31 grudnia 2008 r., a także nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego lub złożenie wniosku o przekazanie składek na dochody budżetu państwa. Mężczyzna urodzony po 31 grudnia 1948 r. nie ma szans na skorzystanie z emerytury przewidzianej w rozporządzeniu, ponieważ nie ukończy do 31 grudnia 2008 r. 60 lat.

Warto zapamiętać, że z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą skorzystać również ci nauczyciele, dla których ostatnim zatrudnieniem nie jest praca nauczycielska.

Długi staż w 1999 roku

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze po osiągnięciu wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, jeżeli 1 stycznia 1999 r., osiągnęli:

 •  15 lat pracy nauczycielskiej oraz
 •  okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat - w przypadku mężczyzn.

Emerytura przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

PRZYKŁAD: SPEŁNIENIE WARUNKÓW DO KOŃCA 2008 R.

Anna Z. pracowała jako nauczycielka przez 18 lat. Zatrudnienie ustało w 2000 roku. Od 2003 roku jest osobą współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Anna Z. wiek 55 lat ukończy w czerwcu 2008 r. Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Anna Z. w dniu ukończenia 55 lat spełni warunki do przyznania emerytury nauczycielskiej na podstawie rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ma już dzisiaj wymagany 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 15-letni okres pracy nauczycielskiej, wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunki stażu ogólnego, stażu nauczycielskiego i wieku spełni nie później niż do 31 grudnia 2008 r. Nie jest członkiem OFE.

PRZYKŁAD: STAŻ EMERYTALNY DO KOŃCA 2008 R.

Joanna L. ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej od 5 maja 1999 r. Wiek 55 lat ukończyła w czasie pobierania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Posiada ponad 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, podczas gdy wymagany do przyznania emerytury wcześniejszej wynosił 20 lat tych okresów. Od 1 września 1999 r. Joanna L. podjęła pracę w charakterze nauczyciela, którą wykonuje do chwili obecnej. W szkolnictwie przepracowała prawie 24 lata. Ma zamiar przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek w marcu 2008 r., po zakończeniu semestru. Joanna L. spełnia warunki do przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek, gdyż posiada ponad 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 20-letni okres pracy nauczycielskiej.

PRZYKŁAD: PRAWA NAUCZYCIELI SZKÓŁ SPECJALNYCH

Elżbieta K. urodziła się 31 grudnia 1954 r. Jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Obecnie ma 26 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 19 lat i 4 miesiące w szkolnictwie specjalnym. Aktualnie jest zatrudniona w szkole specjalnej w pełnym wymiarze czasu zajęć. Elżbieta K. ma zamiar przejść na emeryturę we wrześniu 2009 r. Będzie miała wówczas 53 lata. Jeżeli Elżbieta K. dopracuje do końca 2008 roku brakujący do 20 lat ośmiomiesięczny okres pracy w charakterze nauczyciela w szkolnictwie specjalnym będzie miała prawo do emerytury, po rozwiązaniu stosunku pracy na swój wniosek i złożeniu, wraz z wnioskiem o emeryturę, wniosku o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa.

PRZYKŁAD: 20 LAT PRACY NAUCZYCIELSKIEJ

Mariola P. ma 50 lat. Od 15 lat pracuje jako nauczyciel w szkole zawodowej. Posiada 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. Mariola P. nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Mariola P. nie spełni warunków do przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek. Mimo posiadania 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego do 31 grudnia 2008 r. nie osiągnie 20 lat pracy w szczególnym charakterze.

PRZYKŁAD: ROZWIĄZANIE UMOWY W OBU SZKOŁACH

Włodzimierz O. jest zatrudniony w liceum w pełnym wymiarze czasu zajęć i w technikum w wymiarze 1/4 etatu. Ma zamiar przejść na emeryturę we wrześniu 2010 r. Będzie miał wówczas ukończone 55 lat. Włodzimierz O. ma już obecnie 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. Jako nauczyciel pracuje od 21 lat. Jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Włodzimierz O. może przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek po rozwiązaniu na swój wniosek stosunków pracy w obydwu szkołach w 2010 roku i złożeniu wniosku o przekazanie składek zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Warunki stażu ogólnego i stażu nauczycielskiego zostaną spełnione do 31 grudnia 2008 r.

PRZYKŁAD: STAŻ OGÓLNY I SZCZEGÓLNY

Ludwik D. w grudniu 2007 r. ukończył 60 lat, a więc urodził się przed 1949 r. Pracę nauczycielską w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał przez 15 lat. Obecnie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy, ale nie wykonuje pracy nauczycielskiej. Ludwik D. posiada 19 lat i 8 miesięcy okresów składkowych i 4 lata okresów nieskładkowych. Łączny staż ogólny wynosi zatem 23 lata i 8 miesięcy. Do przyznania emerytury nauczycielskiej na podstawie rozporządzenia brakuje Ludwikowi D. do wymaganego 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego - 1 rok i 4 miesiące. Jeżeli Ludwik D. dopracuje brakujący okres, to spełni warunki do przyznania emerytury.

PRZYKŁAD: WIEK EMERYTALNY W 2015 ROKU

Dariusz D. na 1 stycznia 1999 r. posiadał 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej. W charakterze nauczyciela nie pracuje od 2001 roku. Wiek 60 lat ukończy w 2015 roku. Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Dariusz D. spełni warunki do przyznania wcześniejszej emerytury (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej) w dniu ukończenia 60 lat i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli będzie pozostawał w stosunku pracy.

Mariusz wolski

gp@infor.pl

Podstawa prawna

 •  Art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 •  Art. 32, 46, 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
 •  Par. 15 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • C,,,,,,,,,(2009-03-02 21:59) Odpowiedz 00

  to co rząd robi nauczycielom to okropne niech sami spróbują nauczać w szkole zobaczymy ile lat wytrzymają po co ten wiek 55 lat przecież po 30 latach pracy w szkole to już każdy ma dość wszystkiego jak są chętni to proszę bardzo ale nie kosztem własnego zdrowia niedługo wybory zobaczymy jak nauczyciele będą wdzięczni za te wszystkie przywileje i szacunek za ich godną pracę poczekamy zobaczymy

 • gość(2009-04-03 15:13) Odpowiedz 00

  Jak wam nauczycielom jest tak ciężko to prosze bardzo - zmieńcie pracę, nie bedziecie mieli "tego urwania głowy o jakim piszecie", a niektórzy (wnioskując w wpisów), nie powinni być nauczycielami, brak kultury słowa i pewnie wielu innych aspektów, a podobno trezba być po studiach?

 • Grażka(2008-04-24 13:48) Odpowiedz 00

  Myślę, że jeśli nie wiadomo o co w tym zamieszaniu chodzi to tak naprawdę sprawa rozbija się o pieniądze. One są, tylko nie ma gospodarza. Może pomarzę :gdyby nasi żołnierze nie wyjeżdżali do Awganistanu, Iraku, gdyby ogromna ilość stworzonych partii utrzymywałaby się ze swoich składek..........

 • miki(2008-04-24 08:15) Odpowiedz 00

  mslę,że człowiek w ten sposób wyrażający się o pracy innych jest albo właśnie nierobem,albo też miał kłopoty w szkole.jeśli tak zazdrościsz tych emerytur nauczycielom weż się do nauki i zostań nim.wiesz tylko czy byś się zdecydował na taką pracę bo to nie leniuchowanie tylko potężna,ciężka praca

 • bk(2008-04-22 15:18) Odpowiedz 00

  Każdy może przenieść się do pracy w szkole. Trzeba tylko przygotować się do głodowej emerytury. Jesteś gotowy.

 • Maria(2008-04-16 13:15) Odpowiedz 00

  zgorzkniały człowieku ,nie jestem nierobem ,moja emerytura to 800 zł,jeśli chcesz to zaiwaniaj do śmierci,ja sama zapracowałam na tą nieszczęsną emeryturę przez ponad 30 lat,wychowałam troje dzieci i nie brałam urlopów wychowawczych ,bo nie było mnie na to stać

 • 50+(2008-04-14 21:45) Odpowiedz 00

  w tym kraju to tylko nieroby moga wcześniej przechodzić na emeryturę a inni w majestacie prawa musza na nich zaiwaniać do śmierci. W Polsce tylko "uprzywilejowani" są potegą narodu, szkoda tylko ze ich emerytury nie są na poziomie 25%.

 • cztel..(2009-02-25 16:56) Odpowiedz 00

  Mam prośbę czy jeśli pierwsza umowa o pracę w szkole była do końca czerwca a następna od 1-września w tej samej szkole to się wakacji nie wlicza do stażu lat pracy

 • weteran(2009-06-16 08:15) Odpowiedz 00

  jestem na emeryturze nauczycielskiej i widze ze czesc ludzi mi zazdrosci. 34 lata pracy w tym poprawczak specjalny osrodek szkolno-wychowawczy i tysiace uczniow ktorych wprowadzalem w dorosle zycie.

 • alicja(2008-05-26 11:12) Odpowiedz 00

  nauczycielem trzeba być z powołania,Ja takim jestem.Pieniądze są wżne ale nie najwazniejsze zawód ten trzeba kochać !Napewno młlo jest takich "oddanych nauczycieli jak ja.Nauczyciel to piekny zawód.Dowody sympati od moich byłych już uczniów otrzymuję na naszej klasie.Pozdrawiam wszystkich nauczycieli i nie tylko.

 • ,,,(2009-06-10 14:54) Odpowiedz 00

  Nie panikuj, przyszły emerycie
  Gdzie zdobyć informacje o przyszłych świadczeniach kompensacyjnych, o emeryturze z nowego systemu oraz o tym, czy przeżyjemy kryzys? Najlepiej z pierwszej ręki. Głos rozmawiał z Jolantą Fedak, minister pracy i polityki społecznej, reprezentującą w rządzie Polskie Stronnictwo Ludowe.
  Oto, co usłyszeliśmy...

  ... o „kompensówkach”:
  – będą naliczane w identyczny sposób jak emerytury pomostowe;
  – ich wysokość będzie zależeć od tego, jak długo nauczyciel pracuje i ile pieniędzy zdążył odłożyć na emeryturę;
  – mogą być dobrym wyjściem nie tylko dla „wypalonych zawodowo”, ale także dla tych nauczycieli, dla których zabraknie etatów i godzin;

  ...o nowej emeryturze:
  – za wcześnie jeszcze na ocenę nowego systemu emerytalnego, wciąż jesteśmy w okresie przejściowym, gdy działają dwa systemy – stary i nowy;
  – dopiero za 10 lat w pełni zaczną funkcjonować nowe emerytury;
  – rząd pracuje nad wprowadzeniem tzw. bezpiecznych funduszy, które mają chronić nasze oszczędności emerytalne przed bessą na rynku;
  - Polska, w odróżnieniu od Argentyny, nie zamierza nacjonalizować OFE;

  ...o kryzysie:
  – nie grozi nam powrót do poziomu bezrobocia, z jakim mieliśmy do czynienia na początku obecnej dekady;
  – każda osoba, która utraciła pracę, to powód do troski dla ministra pracy;
  – rząd nie będzie oszczędzał na inwestycjach infrastrukturalnych, inwestycjach w tzw. kapitał ludzki i inwestycjach regionalnych;
  – rząd postara się, aby osoby, które mogą najbardziej ucierpieć w kryzysie i same sobie nie poradzą, były maksymalnie chronione;
  – będzie pomoc dla osób, które nie będą w stanie spłacać rat kredytu mieszkaniowego oraz dla żyjących z najniższych emerytur i rent.

  Fragmenty wywiadu przyczytasz TUTAJ

  Artykuły Głosu możesz czytać w całości – jeśli zaprenumerujesz nasz tygodnik. Żeby nas zamówić – wystarczy kontakt z redakcją.


  Z Jolantą Fedak, minister pracy i polityki społecznej, rozmawia Piotr Skura

  – Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli czekają już tylko na podpis prezydenta. Walka o te świadczenia kończy się więc pomyślnie. Wszystko zaczęło się od projektu, który przygotowała Pani, potem był kolejny – poselski. Czy jest Pani zadowolona z ustawy o „kompensówkach’?
  – Pod pewnymi względami tak. W pierwszej, przygotowanej w moim ministerstwie wersji projektu, proponowałam mniej więcej podobne rozwiązania. Kierowałam się tym, że nauczyciele są największą grupą zawodową posiadającą dotąd szczególne rozwiązania emerytalne. Jednocześnie nie wolno zapominać, że wydłużaliśmy im wiek pracy o 16 lat dla mężczyzn i 11 lat dla kobiet. To bardzo duży skok. Dlatego rozwiązania przewidujące „schodkowe” dochodzenie do wieku emerytalnego są dobre.

  – Nauczyciele często dzwonią do naszej redakcji z pytaniem, dlaczego nie można było przedłużyć obowiązywania art. 88 Karty Nauczyciela, w który zawarte były dotychczasowe uprawnienia emerytalne?
  – Uprawnienia te w nowym systemie emerytalnym byłyby złudne. Dlaczego? W nowym systemie, opierającym się na otwartych funduszach emerytalnych (OFE) i indywidualnych kontach w ZUS-ie, wysokość przyszłej emerytury zależy od wysokości wpłacanych składek oraz czasu ich odprowadzania. W związku z tym, gdyby nauczyciele funkcjonowali w nowym systemie ze „starym” wiekiem przechodzenia na emeryturę, to ich emerytura byłaby bardzo niska. Ponadto szkoda nam ludzi posiadających tak wysokie kwalifikacje, jak nauczyciele – wyższe studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp., a także bezcenne życiowe i zawodowe doświadczenie. Nauczyciele dochodzący żmudną pracą do kolejnych etapów awansu zawodowego powinni być aktywni i służyć swoją wiedzą jak najdłużej. Wszyscy obywatele muszą pracować dłużej. Wynika to z przesłanek obiektywnych – cała Europa się starzeje, żyjemy dłużej.
  (...)

  Jeśli potwierdzą się szczegóły porozumienia - jest to wielkie oszustwo. Mężczyźni urodzeni po 1963 roku - nie będą mieli szans na świadczenia. Ci urodzeni w 1959 otrzymają emeryturę na starych zasadach, czyli wielki sukces obejmuje kilka roczników. Trzeba się uczyć matematyki.

  Robi65
  Odpowiedz
  Cytuj
  Wyślij link

  Bieżący wątek

  Re. Wielkie oszustwo

  To draństwo!
  Jestem urodzona w 1964 roku. Mam odejść na emeryturę w wieku 58 lat i 3 miesięcy???
  ???//
  i to nazywaćie sukcesem. To draństwo!!!
  !!!

  Jeszcze wczoraj byly tabele, gdzie moglam odejść w 2019 w wieku 55 lat.

  Teraz utracę dodatek do emerytury rekompensujący zabranie przywilejow.
  Mam pracować jeszcze ponad 18 lat zamiast brakujących 4 lat i wy to nazywacie sukcesem???
  gosiaa, 2008-12-06 17:26:24
  Odpowiedz
  Cytuj
  Wyślij link


  Re. Wielkie oszustwo

  Panie Broniarz niestety to nie jest sukces ale wielka porażka.Zdradził nas Pan.!!!
  mimar, 2008-12-06 18:41:15
  Odpowiedz
  Cytuj
  Wyślij link  Naprawdę wielki wstyd to co robią NAUCZYCIELOM za ich pracę i trud każą tyle lat pracować i to się nazywa SUKCES ……………….. A gdzie KARTA NAUCZYCIELA KTÓRA MÓWI O 30 LETNIM STAŻU PRACY A NIE O WIEKU . WSTYD ABY NAUCZYCIELI TAK TRAKTOWANO.I TO WSZYSTKO NAZYWA SIĘ WCZEŚNIEJSZĄ EMERYTURĄ –WSTYD

 • Bzyk(2009-10-19 11:26) Odpowiedz 00

  Nie narzekajcie tak nieroby cholerne, macie 2 miesiace wakacji w czasie kiedy mozna sobie grzac dupe na ogrodku, a wy mozecie dorabiac za granica na pomidorach, macie w ciagu tygodnia przeparcowanych 19 godzin a ja 40, w ciagu miesiaca wychodzi to o 84 godziny mniej, mozecie wziać sobie drugi etat, wy mozecie pójśc na wczesniejsza emerytute jak wam szkołe zlikwiduja a ja co najwyzej na zasiłek jak firma , w której pracuje upadnie. Poza tym widac efekety waszego nauczania... że trzeba dzieciom dawac na korepetycje...

 • lepiej przemilczeć(2011-04-05 21:23) Odpowiedz 00

  Nauczycieli traktuje sie w tym kraju jak bydło,jak żony misjonarki przy pensjach mężów-bo to przecież głównie kobiety i mężczyźni muszą im dokopać jak muzułmanie.Pani Hall podlizuje sie premierowi jak może i realia szkoły społecznej ,niemal bez wynagrodzenia przenosi do szkół publicznych. Moje starsze koleżanki zbierają złom,puszki,żebrzą-piękne to jest,naprawdę,ale wyżyjcie za 950 zł na emeryturze.Tak ten kraj dziękuje za służbę.Chciałoby się mieć tak jak mundurówka,my to podobno funkcjonariusze państwowi...bez przywilejów,których skrzywdzono ,bo u nas i tylko u nas prawo działa wstecz.Składałam ślubowanie na 30 lat pracy... Kto z nas robi głupców? I co to za zakazy pracy? Bo co? Kara,wyrok? A związki to banda cwaniaków. Lepiej zabić...

 • alicja(2012-01-09 19:41) Odpowiedz 00

  nauczyciel z30letnim stazem pracy nie nadaje sie do dzieci bo jest juz wypalony amoze i spalony.Bardzo bym chciala aby moje dzieci uczyla mloda nauczycielka anie stara 60 letnia babcia i nigdy nie dam do takiej babci dziecka .MLodym trzeba dac prace nowe pomysly sa wazne astare niech ida odpoczac. Przez cale zycie nauczyciel pracowal 30 lat i nikomu to nie przeszkadzalo ateraz kazdemu zazdrosc wakacji ferii i nie wiadomo czego.JESLI RZAD nie da spokoju nauczycielom to nikt na ten zawod nie pojdzie bo ja nie zazdroszcze im ani ferii ani wakacji ani niczego 'obys cudze dzieci uczyl'

 • Ela(2012-04-16 23:20) Odpowiedz 00

  Jestem nauczycielką od 28 lat,kocham zawód i ubolewam nad tym,co wyrabiaja z oswiatą decydenci.Boję się o stan umysłu.o to,co dziś stanowi trzon wpływających na tzw.minimum programowe.Jestem polonistką i od lat prowadzę tajne komplety,bo boję sie o poziom wiedzy uczniów-myslę,że do głosu doszły pseudoelity wmawiajace,że szkoła ma byc zabawą-GŁUPOTA! Szkoła ma być szkołą mozołu i wysiłku-jesli tego nie zrozumiemy-podetniemy gałąź ,na której siedzimy.Wiem też,że jako nauczyciel-w tym kraju nic nie znaczę,wiem ,że umrę z glodu albo ktoś wcześniej rozprawi się z nami -będzie to tzw.Ostareczne rozwiązanie... Cyklon B już był,obecnie nie mam na buty,a co na emeryturze?

 • nauczyciel(2012-04-16 23:24) Odpowiedz 00

  Dlaczego nauczyciel musi zapieprzać do końca żywota .a ta menda agent Tomek szczerzy kły po 15 latach za ponad 4000 Mam w nosie ten kraj-wyjeżdzam uczyc Murzyniątka

 • absolwentka UJ(2008-05-13 22:14) Odpowiedz 00

  i jeszcze trzeba jeden warunek spelnic aby zostac nauczycielem>>>>>>trze ba miec UKONCZONE STUDIE a niestety nie wszyscy je majaaaa:):)

 • Magda(2008-04-28 19:16) Odpowiedz 00

  Tylko ten kto nigdy nie pracował w zawodzie nauczyciela będzie zawsze wypowiadał się w takim tonie.

 • gaja(2009-02-14 20:26) Odpowiedz 00

  zapraszam wszystkich, którzy nauczycieli nazywają nierobami do szkoły, ciekawa jestem, ile wytrzymają, czy 2 miesiące wakacji, których nam tak zazdroszczą pozwolą im zregenerować się psychicznie!My przecież wychowujemy, uczymy i dodatkowo mamy ful pracy papierkowej.

 • Janusz(2008-12-04 17:40) Odpowiedz 00

  zastanów się ile razy wysyłając dziecko do szkoly pomyślałeś"nareszcie trochę spokoju w domu"...a ja wlasnie w szkole muszę sie użerać z takim **********

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane