Egzekucję z ruchomości (prowadzonej w dwóch etapach - zajęcie i sprzedaż rzeczy) należy odróżniać od egzekucji świadczeń o wydanie rzeczy ruchomej i egzekucji z wierzytelności o wydanie na własność ruchomości. Przedmiotem egzekucji z ruchomości mogą być też pieniądze polskie, jak i zagraniczne. Może zdarzyć się tak, że tytuł wykonawczy opiewa na walutę obcą (np. zasądzona została na rzecz pracownika w walucie obcej kwota wynagrodzenia z tytułu pracy za granicą). Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 12 grudnia 1997 r. (II CKN 512/97, OSNC 1998/6/105), jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej w walucie obcej określonej w umowie, nie zaś w złotych polskich, stanowiących przelicznik tej sumy. Stąd nie można jednak wyciągać wniosku, że egzekucję wyroku zasądzającego wierzytelność w walucie obcej można prowadzić tylko ze środków pieniężnych dłużnika w tej samej walucie, na jaką opiewa wyrok. Godziłoby to bowiem w sposób oczywisty w zasadę odpowiedzialności dłużnika całym swoim majątkiem. W przypadku wyroku zasądzającego wierzytelność w walucie obcej musi się zatem dopuścić egzekucję także z innych składników majątku dłużnika, tj. również z zasobów pieniężnych w walucie polskiej i praw wyrażonych w walucie polskiej oraz wszelkich pozostałych przedmiotów majątkowych przez ich spieniężenie na potrzeby zaspokojenia zasądzonej należności w walucie obcej.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego osoba, na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie (wierzyciel), składa komornikowi wniosek o wszczęcie egzekucji, w którym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Wniosek wszczyna postępowanie egzekucyjne. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien dokładnie określić, z jakich konkretnie składników majątku dłużnika ma być prowadzona egzekucja. W przypadku jednak egzekucji z ruchomości nie ma potrzeby opisywania lub dokładnego oznaczania ruchomości, które mają być zajęte. Wystarczy wskazać jako sposób egzekucji egzekucję z ruchomości będących we władaniu dłużnika.

Andrzej Marek

sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy