PROBLEM

Pracuję jako tłumacz w prywatnej firmie na podstawie umowy zlecenia. Do moich obowiązków należy przekładanie na język polski instrukcji obsługi oraz ulotek informacyjnych międzynarodowej firmy komputerowej. Pracuję na podstawie stałej stawki miesięcznej. Przed świętami Bożego Narodzenia właściciel firmy oświadczył, że nie zapłaci mi wynagrodzenia za okres od 22 do 31 grudnia, bo w tym czasie nie będę pracować, więc jego zdaniem pensja mi się nie należy. Czy w tej sytuacji pracodawca ma prawo obniżyć mi wynagrodzenie, skoro swoją pracę wykonałam wcześniej, pracując więcej niż to wynikało z umowy?

CZYTELNICY RADZĄ

Jola: Pracujesz na podstawie umowy zlecenia, więc twój czas pracy jest nienormowany. Jednak z tego, co piszesz, twoja praca nie ma nic wspólnego z pracą na umowę zlecenia, bowiem pracujesz w firmie, wykonując polecenia swojego przełożonego.

Adam: Powinnaś zgłosić się do najbliższego inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy, bowiem twój pracodawca zachowuje się niewłaściwie. Kontrola na miejscu pracy może potwierdzić łamanie praw pracowniczych.

PIP WYJAŚNIA

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną podlegającą przepisom kodeksu cywilnego. Tym samym nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu pracy, bowiem określa on jedynie wzajemne prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (art. 1 k.p.).

Do zleceniobiorcy nie stosuje się przepisów dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę, w szczególności odnoszących się do możliwości potrącania z wynagrodzenia pracownika określonych należności. Osoby takie nie korzystają także z ochrony dotyczących stosowania przepisów o czasie pracy. Tym samym zleceniobiorca nie korzysta z żadnych uprawnień gwarantowanych pracownikowi przepisami prawa pracy. Jednak w opisywanej przez czytelniczkę sytuacji, skoro w umowie została określona stała miesięczna pensja, zleceniodawca powinien wypłacić ją w całości. Nie ma w tej sytuacji znaczenia kilkudniowa nieobecność zleceniobiorcy.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 22 par. 11 k.p., zgodnie z którym zatrudnienie w warunkach odpowiadających zobowiązaniu pracowniczemu do wykonywania za wynagrodzeniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Ponadto warto podkreślić, iż zgodnie z przepisem art. 281 pkt 1 k.p. zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Dążąc do wykazania, że zawarta umowa zlecenia w istocie była umową o pracę, należy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o zbadanie sprawy. W następstwie skargi zostanie przeprowadzona kontrola.

BW