W głosowaniu wzięło udział 428 posłów. Za odrzuceniem projektu było 270, a przeciw 58.

W grudniu 2010 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw. "Zgodnie z nią prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przez dniem nabycia prawa do emerytury" - napisano w uzasadnieniu do projektu PJN.

Jednak - jak argumentowali autorzy projektu - takie rozwiązanie budzi sprzeciw zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców. Ich zdaniem narusza też prawa nabyte przez około 50 tys. osób, bo tylu dotyczy to ograniczenie.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu.