Dyrektor szpitala wybierany jest w drodze konkursu, który przeprowadza komisja konkursowa powołana przez organ założycielski szpitala. Konkurs ten jest tajny.

Trzeba mieć na przykład wyższe wykształcenie i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie lub wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, aby móc przystąpić do konkursu na dyrektora szpitala. Dopuszczone są także inne wymogi, jak posiadanie wyższego wykształcenia i ukończone szkolenie zagraniczne, potwierdzone certyfikatem oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie.

Aby szkolenie zagraniczne było brane pod uwagę przy ocenie posiadania kwalifikacji przez kandydata na dyrektora szpitala, powinno odbywać się ono w ośrodku zagranicznym i trwać co najmniej pół roku. Musi zostać zakończone egzaminem i przyznaniem certyfikatu. Szkolenie to powinno być też uznane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Konkurs na dyrektora szpitala przeprowadza komisja konkursowa powołana przez podmiot, który utworzył ten konkretny zakład opieki zdrowotnej. Na przykład może nim być minister, wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego, publiczna uczelnia medyczna, a nawet fundacja.

Powołanie komisji wszczyna postępowanie konkursowe. Powinno to nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska dyrektora szpitala, które ma zostać obsadzone.

Do komisji nie może wchodzić małżonek kandydata oraz jego krewny i powinowaty aż do drugiego stopnia włącznie, a także osoba pozostająca z nim w takim stosunku prawnym i faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Gdy po powołaniu komisji wyjdzie na jaw, że w jej skład wchodziła taka osoba, to organ założycielski szpitala dokonuje zmian w jej składzie.

Nowa komisja może uznać, że ważne są czynności, które zostały dokonane w poprzednim składzie, jak np. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie.

PRZYKŁAD

Jakie są czynności związane z postępowaniem konkursowym

Komisja opracowuje i przyjmuje regulamin konkursu na podstawie ramowego postępowania konkursowego oraz projekt ogłoszenia o konkursie. W ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania konkursowego komisja ogłasza konkurs. W dalszej kolejności rozpatruje zgłoszone kandydatury. Cała procedura kończy się wybraniem kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późn. zm.).