Opiekun prawny np. osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej może wystąpić do sądu o przyznanie mu wynagrodzenia za sprawowanie tej opieki. W sytuacji gdy nie może ono być pokryte z dochodu tej osoby, jego wypłatą zajmuje się ośrodek pomocy społecznej. Opiekunowi przyznawane jest odpowiednie świadczenie. Jest ono finansowane z dotacji w ramach zadań zleconych.

– Obecnie otrzymuje je pięć osób, co jest związane z koniecznością spełnienia warunków określonych w kodeksie rodzinnym – mówi Beata Bonk, kierownik działu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Gminy zwracają uwagę, że ponieważ wynagrodzenie zostało wpisane do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), to jego wypłata musi być poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Obowiązek ten znosi uchwalona przez Sejm nowelizacja przepisów ww. ustawy, która czeka na podpis prezydenta.

– Ponieważ sąd decyduje o przyznaniu świadczenia oraz jego wysokości, przeprowadzenie wywiadu nie ma żadnego wpływu na to, czy opiekun otrzyma to wynagrodzenie – mówi Anna Kwaśniewska, wicedyrektor MOPR w Koninie.

Również zdaniem Beaty Bonk przeprowadzanie wywiadu jest bezzasadne, bo świadczenie to nie jest uzależnione od sytuacji dochodowej opiekuna.