Nowe przepisy miały ułatwić firmom wydawanie świadectw pracy w razie ponownego zatrudnienia tego samego pracownika. Są jednak tak nieprecyzyjne, że w praktyce działy personalne firm nie będą wiedzieć, kiedy należy wydawać takie dokumenty osobom zatrudnionym na czas określony.

Raz na dwa lata

Zgodnie z nowelą, jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, firma musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy (poczynając od zawarcia pierwszej umowy).

Wprowadzenie takiej zmiany oznacza, że pracownikowi zatrudnianemu na podstawie kolejnych umów o pracę trzeba będzie wydać jedno świadectwo za okres dwóch lat. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy sam pracownik zażąda od pracodawcy świadectwa po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej z umów terminowych. Wtedy pracodawca będzie miał siedem dni na jego wydanie (od momentu złożenia pisemnego wniosku pracownika).

Do tej pory firma musiała wydawać świadectwo pracy po rozwiązaniu każdej umowy, chyba że zawrze ona z tym samym pracownikiem kolejną umowę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej.

– W praktyce zatem, jeśli pomiędzy zawarciem kolejnych umów wystąpiła choćby jednodniowa przerwa, pracodawca musiał przekazać pracownikowi świadectwo pracy – mówi Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc Doradztwo Personalne.

Teraz nie będzie miał już takiego obowiązku, bo wyda jedno zbiorcze świadectwo za okresy zatrudnienia na podstawie umów na czas określony (przez czas dwóch lat).

Krótka umowa

Nowe przepisy nie precyzują jednak, kiedy należy wydać świadectwo pracy, jeśli okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony będzie trwał krócej niż 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów można przyjąć interpretację, że w takim przypadku świadectwo należy wydać dopiero po upływie 24 miesięcy od podpisania pierwszej umowy terminowej, jeśli oczywiście sam pracownik nie zażąda go wcześniej.

– Moim zdaniem pracodawcy powinni jednak wydawać świadectwa po zakończeniu zatrudniania danego pracownika na podstawie czasowej umowy pracy. Nowe przepisy dotyczą bowiem wydawania świadectw w sytuacji, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnych tego typu umów – mówi Piotr Wojciechowski z Kancelarii Gujski Zdebiak.

Podkreśla, że w razie kontroli Państwowa Inspekcja Pracy może kwestionować, dlaczego firma nie wydaje pracownikowi świadectwa, skoro nie łączy ich już stosunek pracy.

– Sądzę, że w razie wątpliwości nowe przepisy będą interpretowane na korzyść pracowników. Pracodawcom radziłabym więc wydawanie świadectw po zakończeniu zatrudnienia na podstawie umowy terminowej – mówi Sylwia Puzynowska, radca prawny z Kancelarii Prawa Pracy Sylwia Puzynowska.

Podobny problem dotyczy sytuacji, gdy po zatrudnieniu na czas określony krótszym niż 24 miesiące firma zawrze z pracownikiem umowę na czas nieokreślony.