STAN FAKTYCZNY

Wójt powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół, który został zarządzony na dzień 3 grudnia 2007 r. Następnie powiadomił mazowieckiego kuratora oświaty o wynikach przeprowadzonego konkursu. Kurator w wymaganym 14-dniowym terminie nie zgłosił zastrzeżeń do kandydata. Do urzędu gminy 28 grudnia 2008 r. wpłynęło pismo mazowieckiego kuratora oświaty informujące, że 13 grudnia 2007 r. wniesione zostało pisemne zastrzeżenie. W załączeniu przedstawił on dowód wysłania pisma pocztą oraz faksem. W związku z powyższym wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze i stwierdził, że organ nadzoru pedagogicznego zgłosił zastrzeżenia w ustawowym terminie. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego i następnie do NSA.

UZASADNIENIE

Art. 36a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) nie określa wprost charakteru ustanowionego w nim terminu. Wynika on jednak z istoty zawartej w nim regulacji prawnej. Przyznane organowi nadzoru pedagogicznego powołanym przepisem uprawnienie do zgłoszenia umotywowanego zastrzeżenia ma charakter klasycznego środka nadzorczego, jest elementem funkcji nadzorczych. Nie można domniemywać ani rozszerzać uprawnień nadzorczych poza granice wyznaczone przez prawo. Tym samym nie można stosować środków nadzoru w formie, terminie i trybie innym niż określone ustawowo. Skoro zatem ustawa wyznacza organowi sprawującemu taki nadzór termin 14-dniowy na skorzystanie ze środka nadzoru w postaci zgłoszenia umotywowanego zastrzeżenia, to po upływie tego terminu zgłoszenie takich zastrzeżeń nie jest skuteczne, nie rodzi skutków prawnych. Innymi słowy, po upływie ustawowego terminu 14 dni organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie może skutecznie zgłosić umotywowanych zastrzeżeń. W konsekwencji zastrzeżenia takie, wniesione po terminie, nie wiążą organu prowadzącego.

Z uwagi na materialny charakter terminu określonego w art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, do ustalania biegu tego terminu nie znajduje zastosowania art. 57 par. 5 pkt 2 k.p.a., zgodnie z którym termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

W rozpoznawanej sprawie z uwagi na to, iż kandydatura dyrektora szkoły została przedstawiona organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny przez wójta 4 grudnia 2007 r., a zastrzeżenia organ złożył dopiero 28 grudnia 2007 r., należało przyjąć, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły nie naruszało art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 1868/10.