W wypadku negatywnego wyniku kontroli główny inspektor sanitarny może wykreślić podmiot prowadzący szkolenie z rejestru. Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. nr 51, poz. 262).

Nowe przepisy określają ponadto ramowy program szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz tryb jej pracy. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia jest zdanie egzaminu. Jest on odpłatny. Wysokość opłaty nie może przekraczać 20 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 277,2 zł.