Zgodnie z zasadami realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie odpowiedniego potencjału finansowego. Podmiot samodzielnie startujący w konkursie musi osiągnąć roczny obrót co najmniej równy rocznym wydatkom, które przewiduje w projekcie, lub od nich wyższy.

Jeżeli o dofinansowanie ubiega się razem z partnerami, oceniane są ich łączne obroty.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kryterium rocznego obrotu należy odnosić do zamkniętego poprzedniego roku obrotowego. Kryterium nie wyklucza więc z ubiegania się o unijną pomoc podmiotów funkcjonujących krócej niż rok. Czynnikiem decydującym w takiej sytuacji jest fakt zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Tylko takie podmioty mogą zarówno samodzielnie złożyć wniosek w konkursie, jak również być partnerami w innych projektach.