Pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeśli inspekcja pracy potwierdzi, że spełnia ono wymogi bhp.
Firmy, które ubiegają się o pomoc w przystosowaniu miejsca pracy osoby niepełnosprawnej do potrzeb wynikających z jej stanu zdrowia, nie będą musiały już przedstawiać zaświadczenia z banku o zdolności kredytowej. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Wejdzie ono w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r.
Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475), która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Przewiduje, że firma może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeśli Państwowa Inspekcja Pracy wyda opinię o przystosowaniu takiego miejsca pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub o spełnieniu przez nie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie już złożone, ale jeszcze nierozpatrzone podania o taką pomoc staną się z mocy prawa wnioskami o wydanie opinii odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub o spełnieniu wymogów bhp.
Przypomnijmy, że o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska może ubiegać się pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnią osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu. Maksymalna wysokość takiego wsparcia jest równa piętnastokrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu. Obecnie wynosi zatem 51 573,15 zł.