Świadczenia emerytalno-rentowe rosną w marcu o 3,1 proc. Tyle wynosi tegoroczny wskaźnik waloryzacji uwzględniający inflację i 20 proc. realnego wzrostu płac z 2010 roku. Podwyżka dotyczy wszystkich osób dostających tego rodzaju świadczenia – nie tylko emerytów i rencistów ZUS, ale także innych grup zawodowych (np. rolników otrzymujących świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy tzw. służb mundurowych) oraz innych świadczeniobiorców (np. otrzymujących zasiłki przedemerytalne czy renty socjalne). W sumie ponad 9,6 mln osób.

Otrzymają oni wyższe przekazy we własnych terminach płatności. Na przykład ZUS wypłaca emerytury ze starego systemu 1., 5., 10., 15., 20. oraz 25. dnia każdego miesiąca. Od lutego 2009 roku wypłaca też 6. dnia miesiąca nowe świadczenia kapitałowe oraz emerytury mieszane. Ponieważ w tym miesiącu terminy te przypadają odpowiednio w sobotę i niedzielę, ZUS może je przesłać dopiero w poniedziałek, 7 marca.

– Powinniśmy je jednak wypłacić wcześniej czyli 4 marca – deklaruje Małgorzata Szczepańska z Centrali ZUS.

Waloryzacja przesądza też o podwyżce tzw. świadczeń minimalnych i dodatków. Wzrosną one, jak podał wczoraj ZUS, do kwot:

● emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – wzrosną z 706,29 zł do 728,18 zł,

● renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – wzrośnie z 543,29 zł do 560,13 zł,

● renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – wzrosną z 847,55 zł do 873,82 zł

Ponadto podniesione też zostaną dodatki do emerytur i rent oraz inne świadczenia. Są to m.in.:

● dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie – wzrośnie z 181,10 zł do 186,71 zł,

● dodatek dla sierot zupełnych – wzrośnie z 340,39 zł do 350,94 zł,

● dodatek kombatancki i świadczenie w wysokości tego dodatku – wzrośnie z 181,10 zł do 186,71 zł,

● świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy wynosi od 9,08 zł (za 1 miesiąc) do 181,10 zł (za 20 miesięcy), a wyniesie od 9,36 zł do 186,71 zł.

ZUS wyliczył, że na podwyżki w tym roku przeznaczy prawie 3,9 mld zł.