Osoby, które uzyskały tego rodzaju dane, mają obowiązek ich nieujawniania. W odniesieniu do pozostających w stosunku pracy członków związków zawodowych podstawą prawną będzie powszechny pracowniczy obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody. Obowiązek lojalności względem firmy wymaga od podwładnego także powstrzymania się od wykorzystania takiej wiedzy we własnym interesie w sposób, który mógłby narazić pracodawcę na szkodę. Niezastosowanie się pracownika (będącego członkiem związku zawodowego) do obowiązku nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa zastrzeżonej przez pracodawcę może pociągnąć za sobą określone konsekwencje. Pracodawca może w tej sytuacji rozwiązać z podwładnym stosunek pracy w drodze wypowiedzenia, a nawet w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Przekazanie tego rodzaju informacji stanowić może także poważne zagrożenie interesów firmy i zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika.

Jeśli ujawnienie takich danych przez pracowników (członków związków zawodowych) spowodowało dla pracodawcy szkodę, zastosowane mogą być też przepisy kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika. Ponieważ w przedstawionej sytuacji zachowanie pracownika było umyślne, może być on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości zarówno w postaci rzeczywistej straty, jak i utraconych przez pracodawcę korzyści.

PRZYKŁAD

Pracownik poniesie odpowiedzialność za przekazanie konkurencji danych

Pozostający w stosunku pracy ze spółką członek zarządu związku zawodowego w trakcie konsultacji, których celem jest przeprowadzenie grupowego zwolnienia, uzyskał ważne informacje technologiczne. Dotyczyły one planowanej produkcji, której wdrożenie miało spowodować ograniczenie liczby zwalnianych pracowników. Wiedzę tę pracownik przekazał konkurencyjnej spółce w zamian za obietnicę zatrudnienia w niej. Firma ta wykorzystała te informacje, wprowadzając szybciej na rynek konkurencyjne produkty. W tej sytuacji pracodawca może wyciągnąć wobec tego pracownika konsekwencje prawne, np. rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy pracownika.

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Art. 52 par. 1 pkt 1, art. 100 par. 2 pkt 4 i art. 122 ustawy z 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).