Jeśli pracująca osoba niepełnosprawna ma ustalone prawo do świadczenia emerytalnego, jej pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie jej zatrudnienia, o ile pracownik posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1475). Dziś w życie wchodzą te przepisy, które przewidują, że prawo do dofinansowania pensji nie przysługuje w razie zatrudnienia osoby o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ma już ustalone prawo do emerytury.

– Pracodawcy nie będą mogli się ubiegać o pomoc dla wspomnianej grupy pracowników, począwszy od wynagrodzeń wypłaconych za marzec 2011 r. oraz w kolejnych miesiącach – tłumaczy Elżbieta Sadło, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Jeśli pracodawca nadal będzie wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników oraz środki te otrzyma, będzie musiał je zwrócić jako nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonymi od tej kwoty od dnia jej otrzymania).

– Zwrotu powyższych kwot należy dokonać w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu – dodaje Elżbieta Sadło.

Z sondy przeprowadzonej przez nas wśród pracodawców wynika, że część z nich zrezygnuje z zatrudnienia osób lekko lub umiarkowanie niepełnosprawnych.