Emerytury pomostowe: PIP sprawdzi stanowisko pracy

autor: Bożena Wiktorowska09.02.2011, 03:00

Pracujący w szkodliwych warunkach wciąż nie wiedzą, czy dostaną wcześniejszą emeryturę. Pracodawcy nie chcą płacić dodatkowych składek na emerytury pomostowe, dlatego PIP będzie mogła nakazać badanie konkretnego stanowiska pracy.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Komentarze (4)

 • Iwona(2011-02-15 12:44) Zgłoś naruszenie 00

  Przepraszam respondentów, ale autor arykułu nie wie o czym pisze. Sprawa nie dotyczy pracy w szkodliwych warunkach lecz w szczególnych warunkach a jest to zdecydowanie różnica.

  Odpowiedz
 • oszukany(2011-02-09 19:08) Zgłoś naruszenie 00

  jak mocno wzruszyła się PIP jak bardzo wielu ludziom odebrano możliwość przejścia na zasłużoną wcześniejszą emeryturę za pracę w warunkach szkodliwych. Jednym ruchem odebrano taką możliwość w wyniku podważenia szkodliwych warunków wszystkim którzy pracowali w takich warunkach, przecież PIP nadzorował takie przedsiębiorstwa i stanowiska pracy. Inspektorzy PIP powinni również wypowiadać się do czasów pracy w najpodlejszych warunkach zatrudnionych krócej niż 15 lat w piekle, czy o tych którzy nie przepracowali 25 lat łącznie do końca 1998r, a dlaczego nie do 2001 r???

  Odpowiedz
 • do powyżej(2011-02-09 07:50) Zgłoś naruszenie 10

  -wzór pisma i argumenty...

  Odpowiedz
 • Wzór pisma jakie należy złożyć indywidualnie lub g(2011-02-09 06:58) Zgłoś naruszenie 20

  Wzór pisma jakie należy złożyć indywidualnie lub grupowo ( w danej grupie stanowiskowej, ewentualnie zawodowej) do Państwowej Inspekcji Pracy w celu rzetelnego ustalenia uprawnień do emerytury pomostowej w związku z aktualnie obowiązującą ustawą o emeryturach pomostowych i zapisami poprzedniej ustawy. .
  ...
  Imię Nazwisko miejscowość data
  adres zamieszkania
  zakład pracy (miejsce pracy)
  stanowisko służbowe
  (zaznaczyć :dane osobowe do wiadomości PIP)

  Do PIP ...

  Dotyczy ...ustalenia uprawnień do emerytury pomostowej.
  Jesteśmy pracownikami ...


  W związku z faktem ,że mój (nasz) pracodawca nie zaliczył mojego (naszego) stanowiska pracy do stanowisk objętych załącznikami do Ustawy z 19 XII 2008r o emeryturach pomostowych
  (DZ.U z 2008r Nr 237 poz.1653) wnoszę do PIP w trybie art 39 wspomnianej ustawy oraz art 11a Ustawy o PIP o ponowną analizę mojego (naszego )stanowiska pracy pod kątem wcześniejszych uprawnień emerytalnych.
  Nasz Pracodawca bardzo wąsko rozumuje zapisy treści wspomnianej ustawy i określenia w niej zawarte wymienione jako „prace bezpośrednio „itd …...jak w pkt 14 czy pkt 16 załącznika nr 2 do tej ustawy co interpretuje na swoją korzyść z rażącym naruszeniem interesu prawnego pracowników nie uwzględnionych przez Niego w ustaleniu uprawnień do emerytury pomostowej oraz rekompensaty ,poprzez pominięcie nawiązania do mojego (naszego) zakresu obowiązków na przynależnym mi (nam) stanowisku pracy.
  Sam ustawodawca w punkcie 6 wspomnianego załącznika wskazuje ,że termin „„prace bezpośrednio „należy rozumieć dużo szerzej niż potocznie rozumiane jako manipulowanie przełącznikami ,sterownikami czy regulatorami i nadzorowanie procesów produkcyjnych co by miało dotyczyć tylko stanowisk Nastawniczych . W punkcie tym w nawiasie - wskazuje i wymienia poboczne stanowiska zapisane jako :( dyżurny ruchu -czyli tzw dozór, ustawiacz czyli pomocnik, zwrotniczy ,rewident taboru). Zacytujmy dla przykładu dokładne brzmienie pkt 6 załącznika nr 2 gdyż ma on wbrew pozorom ścisły związek ze stanowiskami pracy w energetyce ze względu na porównywalność wykazanych w nawiasie stanowisk funkcyjnych. ”Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przejazdów pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy ,rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu ,dyspozytor ruchu metra,dyżurny ruchu i stacji metra).
  Na tym przykładzie wyraźnie jest widoczne jak szerokie może być grono osób zaliczanych do OSÓB prac bezpośrednio itd. …..co dotyczy przecież też pkt 14;16 załącznika nr2.
  Nie można przecież takich wskazówek ustawodawcy omijać obojętnie!nawet wówczas gdy wskazał je w sposób niezamierzony.
  - Jako pracownicy zakładu energetycznego obowiązany/i jestem/y do kierowania się zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U 1999 Nr 80 poz 912.
  W paragrafie 64 pkt 5 podpunktem 3 cytowanego rozporządzenia stwierdza się ,że prace na urządzeniach energetycznych bez polecenia mogą być wykonywane przez „uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych i dozoru określonych w Instrukcjach”. --I to określenie moim (naszym ) zdaniem stanowi podstawowy wykładnik dla terminu „prace bezpośrednio „ o którym to rozważamy w przypadku nowej ustawy o emeryturach pomostowych. Skoro mamy obowiązek wykonywać takie prace przy czynnych urządzeniach energetycznych to jest dowód na to że wykonujemy-”prace bezpośrednio”. Niektórzy z Nas są dodatkowo „ poleceniodawcami ” ,oraz „dopuszczającymi”czyli osobami które wykonują ścisłe prace łączeniowe na czynnych urządzeniach ,zabezpieczają i przygotowywują je do ruchu oraz uruchamiają te urządzenia gdyż posiadają niezbędne pisemne upoważnienia „prowadzącego eksploatacje”,co też ma w ocenie sytuacji prawnej olbrzymie znaczenie.

  W związku z tymi sformułowaniami istotnym wskaźnikiem pomocnym przy rozpatrywaniu tematu są Instrukcje Stanowiskowe i Instrukcje Eksploatacji Urządzeń oraz Zakres Obowiązków pracowników jak i właściwe procedury prac ; wydanymi na podstawie Prawa Energetycznego oraz zapisów Kodeksu Pracy i instrukcji wewnętrznych pracodawcy.
  Skoro nakazują One wykonywanie określonych czynności kontrolnych ,regulacyjnych ,konserwacyjnych i remontowych „bez polecenia w ramach prac eksploatacyjnych „ na często czynnych i będących w ruchu urządzeniach energ. takich jak bloki energetyczne czy na urządzeniach których awaria może spowodować katastrofę dla bezpieczeństwa publicznego to uważam/y iż mój/nasz zakres prac mieści się w pojęciu pkt 14 i pkt 16 (jako wyrazu bezpośrednio) wymienionego załącznika do Ustawy o emeryturach pomostowych i dlatego twierdzę ,że pracodawca pomijając moje/nasze stanowisko pracy mnie/Nas skrzywdził. Blok energetyczny to nie tylko kocioł ,turbina i generator ale także urządzenia pomocnicze jak DEMI, PWZ,PWS,rozdzielnie niskiego i wysokiego napięcia ,wentylatory ,odpopielanie a nawet stacje oczyszczalni czy olejowe a co za tym idzie pracownicy obsługi i eksploatacji tych urządzeń.
  Porównajmy te stanowiska z pkt 6 dla 14 i 16 w grupach zawodowych czyli ich odpowiedniki funkcyjne:
  Dyżurny Ruchu taboru – to przecież dla porównania w energetyce :Dyżurny Ruchu bloków energetycznych;
  a nastawniczy taboru -nastawniczy bloków energetycznych;
  manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy taboru -to nic innego jak (w energetyce) obchodowy kotłów,maszyniści turbogeneratorów,obsługa PWZ .
  i dyspozytor ruchu metra,dyżurny ruchu i stacji metra- to nic innego jak w energetyce mistrzowie zmianowi ruchu;
  natomiast rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu -przecież dla odmiany w energetyce są to osoby na zmianach odpowiedzialne za zabezpieczenia ,sterowania ,pomiary i blokady bloków energetycznych a więc automatycy a nawet elektrycy pracujący w ramach prac eksploatacyjnych na czynnych urządzeniach energetycznych;

  Tu widać wyraźnie co sam Ustawodawca podpowiedział w pojęciu „prace bezpośrednio ” co prawda odnosząc się do pkt 6 -ale wypowiedział się !!.Nie jest przecież w stanie wyszczególnić odpowiedników tych stanowisk we wszystkich dziedzinach gospodarki lecz podał przykład -przykład nazywany w praktyce prawnej „kazusem prawnym”.!

  Wnoszę o zaliczenie mi tej pracy w trybie art 39 do pracy zaliczanej do uprawnień emerytalnych wynikających ze wspomnianej ustawy również za okres wsteczny a nieuznany co było błędem pracodawcy..
  Dlatego w związku z powyższym w tej kwestii proszę o przeprowadzenie kontroli przez Waszą delegaturę PIP.
  Przy rozpatrywaniu i tego tematu prosimy wziąć po uwagę:
  :Dowód przeciwko stwierdzeniom czy brakowi stwierdzeń w świadectwie pracy jako dokumencie, w ramach postępowania o konkretne roszczenie może być przeprowadzony w każdym czasie, także po upływie terminów na zgłoszenie wniosku o sprostowanie świadectwa określonych w art. 97 § 21 Kodeksu pracy (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z dnia 28 września 1990 r., III PZP 15/90, OSNCP 1991, z. 4, poz. 45).

  Proszę/simy więc PIP o analizę i kontrole tematów opisanych w obu punktach.
  Podpis /y
  Słownik pojęć:
  Blok energetyczny to nie tylko kocioł ,turbina i generator ale także urządzenia pomocnicze jak DEMI, PWZ,PWS,rozdzielnie niskiego i wysokiego napięcia ,wentylatory ,odpopielanie a nawet stacje oczyszczalni czy olejowe a co za tym idzie pracownicy eksploatacji tych urządzeń.
  Procesy techniczne pkt14 to także urządzenia których awaria może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu (sprężarki powietrza dla górnictwa, urządzenia amoniakalne,układy olejowe,izotopy promieniotwórcze Cobalt, układy odpopielania).

  Pismo należy skierować na adres :
  :Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Pracy w ... Oddział. ul. ...- . adres potwierdź
  Pismo składa się w oparciu o art 39 Ustawy o emeryturach pomostowych DZ.U z 2008r Nr 237 poz.1653 (oraz art 11a Ustawy o PIP która obowiązana jest na wniosek zainteresowanego/ch w związku z tą ustawą przeprowadzić kontrole stanowisk wykazanych przez pracodawców a nie zaliczanych do emerytury pomostowej).
  Pismo należy przepisać -poprawić w treści wg. uznania (skreślić niepotrzebne) i jak najszybciej wysłać.
  Do pisma zaleca się dołączyć kopie zakresu obowiązków,kopie instrukcji stanowiskowych oraz ewentualną kopie upoważnień od pracodawcy lub zaznaczyć ,że takimi dysponujesz.
  Ps:( nie jest ujawnieniem tajemnicy służbowej przedstawienie dokumentów organom nadzorującym kontrole prawa pracy).Nawet jeżeli PIP nie uzna Twoich/Waszych racji zawsze istnieje możliwość wystąpienia we właściwym terminie w trybie art 25.

  Przepisz ,skopiuj i przekaż to pismo zainteresowanemu koledze tak aby do wszystkich zainteresowanych te informacje dotarły, aby każdy był świadom swoich praw i możliwości w tym temacie .Słowem pomóż te informacje rozpowszechnić.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane