Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, co do których postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. Takie uregulowanie zawiera art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267). W kontekście tego przepisu powstaje interesujące zagadnienie, jakim jest jego zastosowanie do tzw. nieroszczeniowych składników wynagrodzeń - na przykład nagród lub tzw. premii uznaniowych.

W tym kontekście warto odnotować stanowisko w tej sprawie wypowiedziane przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 6 września 2006 r., III UK 48/06; OSNP 2007/17-18/258. SN stwierdził, iż regulacja art. 41 ust. 1 wymienionej ustawy, w odniesieniu do nagród uznaniowych, oznacza, że takie składniki płacowe można wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dopiero po podjęciu decyzji o ich przyznaniu za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, a także po ich faktycznym wypłaceniu obok lub niezależnie od uzyskanych świadczeń chorobowych. SN stwierdził, że w razie niejasności lub wątpliwości dotyczących wykładni regulacji płacowych dotyczących legalności i zasadności uwzględniania uznaniowych świadczeń ze stosunku pracy przy ustaleniu podstawy wymiaru i wysokości zasiłku konieczne staje się dokonanie ustaleń faktycznych w zakresie rzeczywistego przyznania i wypłacenia nagród uznaniowych w okresie pobierania zasiłku chorobowego. W ocenie SN niezależnie bowiem od natury prawnej wypłaconej nagrody uznaniowej, która nie ma charakteru roszczeniowego tylko do czasu podjęcia decyzji kreującej (kształtującej) takie prawo podmiotowe, jest ona traktowana jako płacowy element wynagrodzenia (przychodu) ze stosunku pracy dla celów ustalenia wysokości podstawy i wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe, a także ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, co przekłada się na ustalenie podstawy wymiaru i wysokości zasiłku chorobowego, chyba że pracownik uzyskiwał takie świadczenie także w okresach nieświadczenia pracy z powodu choroby.

Jeśli więc okaże się, że pracownik otrzymał nagrodę w okresie pobierania świadczenia chorobowego, nie podlega ona uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Odmienne podejście prowadziłoby do podwójnego wypłacania tej samej należności.

ARKADIUSZ SOBCZYK

radca prawny, Kancelaria Prawna Sobczyk i Współpracownicy w Krakowie