Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Z kolei organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Poza tym działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez:

● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

● stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

● spółdzielnie socjalne;

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej.

Wszystkie te podmioty nie mogą jednak działać w celu osiągnięcia zysku oraz nie mogą przeznaczać całości dochodu na realizację celów statutowych. Ponadto nie mogą one przeznaczać zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Za organizacje pozarządowe można więc uznać przykładowo: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, związki zawodowe, federacje i konfederacje związków pracodawców, oraz związki sportowe.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Form współpracy

Programów współpracy

Wykonywania zadań

Zlecenia realizacji zadań

Realizacji podpisanej umowy

Zlecenia pozakonkursowego

Inicjatywy lokalnej

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak gminy współpracują z organizacjami pożytku publicznego.