– Obecny system naboru do policji się sprawdza. Na jedno miejsce stara się więcej kandydatów niż na najbardziej prestiżowe kierunki studiów, więc jest z kogo wybierać. Niezrozumiałe jest, że resort chce rozszerzyć zakres testu wiedzy kandydata o zagadnienia dotyczące władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – mówi Antoni Duda, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. nr 170, poz. 1202).

Po zmianach kandydat do służby dopiero po uzyskaniu wyniku pozytywnego z testu ze sprawności fizycznej będzie kierowany na test psychologiczny określający jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Dodatkowo wprowadzono warunek, że na komisję lekarską będą kierowane wyłącznie osoby mające szansę na przyjęcie do służby. Skierowania bowiem będą otrzymywać ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów z wcześniejszych etapów postępowania oraz zostali umieszczeni na liście kandydatów do służby.

Jednocześnie osoby, które wcześniej zostały wykluczone z dalszego postępowania kwalifikacyjnego z powodu m.in. podania nieprawdziwych danych lub niezłożenia kompletu dokumentów, będą mogły przystąpić do kolejnego naboru po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania postępowania kwalifikacyjnego. Tym samym projekt rozporządzenia uwzględnia wystąpienie rzecznika praw obywatelskich (22 marca 2010 r. nr RPO-631003-IX9003/09/TO), który domagał się uchylenia par. 20 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia, bo nie określał, jak takie osoby mogą ponownie starać się o przyjęcie. Zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od daty publikacji rozporządzenia.

W tym roku o pracę w policji ubiegało się dotychczas prawie 20 tys. kandydatów. Przyjęto 1,3 tys. osób.