Prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest ustalane przez gminę na podstawie dochodów osiąganych przez członków rodziny. Na potrzeby obydwu form wsparcia został przyjęty taki sam katalog dochodów uprawniających do wsparcia, są jednak wyjątki od tej zasady. Jeden z nich wskazuje, że świadczenia rodzinne nie są wliczane do dochodu rodziny, która ubiega się o świadczenia z FA. Natomiast w odwrotnej sytuacji, gdy rodzina ubiega się o zasiłek, a w 2009 roku otrzymywała pomoc z funduszu lub otrzymuje ją od tego miesiąca w związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego będzie ona zaliczona do dochodu rodziny.

– Ponieważ świadczenie z funduszu może maksymalnie wynosić 500 zł, często powoduje przekroczenie kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego i odmowę przyznania wsparcia – mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodaje, że jednocześnie świadczenia z funduszu uzyskane w poprzednim okresie świadczeniowym nie są wliczane do dochodu rodziny ponownie ubiegającej się o pomoc z FA. One jednak zwykle nie mają tak dużego wpływu na otrzymywanie bieżącego wsparcia z funduszu, bo w jego przypadku obowiązuje wyższe kryterium (725 zł) niż w świadczeniach rodzinnych (504 zł lub 583 zł).

Z kolei wyegzekwowane przez komornika alimenty są dochodem zarówno przy świadczeniach rodzinnych, jak i FA. Ich uzyskanie musi być potwierdzone zaświadczeniem od komornika, które trzeba dołączyć do wniosku o świadczenia. Natomiast w sytuacji, gdy osoba zaliczana do składu rodziny rodzica ubiegającego się o zasiłek lub FA jest zobowiązana wyrokiem sądu do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny, to od dochodu osiąganego przez tę osobę odliczana jest kwota alimentów. Ten fakt też musi być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem.