Czy przysługuje zasiłek z pomocy społecznej

Mieszkanie czteroosobowej rodziny zostało zalane przez powódź. Czy rodzinie tej przysługuje zasiłek z pomocy społecznej, jeżeli osiąga ona dochody przekraczające kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej?

TAK

Osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub klęski ekologicznej przysługuje specjalny zasiłek celowy. Nie jest to zwykły zasiłek celowy, wypłacany przez gminę po spełnieniu kryterium dochodowego. Zasiłek ten można otrzymać niezależnie od tego kryterium, które normalnie wynosi 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Środki na ten cel przekazywane są z budżetu. Jednorazowa pomoc przyznana jednej rodzinie w zależności od zniszczeń wyniesie do 6 tys. zł. Można ją przeznaczyć na dowolny cel i z tych pieniędzy nie trzeba się rozliczać. Zasiłek jest przyznawany zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, dlatego wydanie decyzji o jego wypłacie musi poprzedzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Ponieważ jest to kilkunastostronicowy druk, aby uprościć i przyspieszyć procedury, resort pracy wskazał, że wystarczy wypełnienie IV części tego wywiadu. To tylko dwie strony. Ta część kwestionariusza musi być wypełniona ponownie, niezależnie od tego, czy rodzina lub osoba korzystała ze świadczeń pomocy społecznej przed wystąpieniem strat związanych z powodzią i taki wywiad już u niej przeprowadzano. W razie utraty przez rodzinę dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia (np. dowodu osobistego) pracownik socjalny może przyjąć od jej członków oświadczenie. Ponadto każdą taką rodzinę odwiedza pracownik socjalny oraz przedstawiciel gminy, którzy spisują protokół określający skalę zniszczenia. To na jego podstawie określane jest, czy rodzina otrzyma maksymalną wysokość zasiłku.

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Czy gmina przyzna pomoc na remont domu

Dom jednorodzinny został zalany wodą. W wyniku powodzi uszkodzeniu uległa piwnica. Właściciele domu rozpoczęli już remont piwnicy i zakupili w tym celu materiały budowlane potrzebne do odnowienia pomieszczenia. Czy mogą się ubiegać o refundację tych zakupów?

TAK

Rodzina może otrzymać pomoc finansową do 20 tys. zł na odbudowę lub remont domu. Poszkodowany przez powódź musi sam złożyć oświadczenie w gminie, że suma jego strat mieszkaniowych nie przekracza 20 tys. zł. W takiej sytuacji nie jest potrzebna wycena rzeczoznawcy. Trzeba natomiast przedstawić dowody potwierdzające zakup materiałów budowlanych lub usługi remontowej. Takim dowodem mogą być faktury lub rachunki, np. paragon z kasy fiskalnej. Na tej podstawie gmina lub wyznaczony do tego celu ośrodek pomocy społecznej wypłaci pieniądze poszkodowanym. Jeżeli osoba nie przedstawi faktur lub przeznaczy pieniądze na inny cel, będzie musiała je zwrócić.

Podstawa prawna

Wytyczne ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych budynków.