Resort finansów podał, że zgodnie z prognozą wpływów i wydatków FUS na lata 2009-2013 deficyt tego funduszu w 2013 r. może wynieść od 37,2 mld zł do 69,6 mld zł (a łącznie w latach 2009-2013 od 216 mld zł do 333,6 mld zł). Zastrzegł, że wyniki prognozy zależą od przyjętych do wyliczeń parametrów, m.in. makroekonomicznych i ściągalności składek.

"W projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 zapisano dla FUS w 2010 r. dotację z budżetu państwa w kwocie 37,9 mld zł, a refundację z tytułu przekazania składek do OFE na poziomie 22,5 mld zł. Czyli w 2010 r. FUS otrzyma łączne środki budżetowe w kwocie 60,4 mld zł" - informuje MF.

Wyrazem tych gwarancji coroczna dotacja z budżetu dla FUS

W odpowiedzi na pytanie o działania MF, które mają zapewnić wypłaty rent i emerytur w kolejnych latach, resort odpowiada, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych "wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo".

Wyrazem tych gwarancji coroczna dotacja z budżetu dla FUS. Jest ona sukcesywnie przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w sytuacji pojawiającego się niedoboru środków ze składek na wypłaty emerytur i rent oraz pozostałych świadczeń. Ma to na celu terminowe przekazywanie świadczeń osobom uprawnionym.

"Kolejnym instrumentem zapewniającym płynność finansową FUS jest możliwość zaciągania przez ten fundusz kredytów po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych" - czytamy w odpowiedzi MF. Ponadto nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (podpisana przez Prezydenta 21 grudnia - PAP) ma umożliwić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych otrzymanie z budżetu państwa (oprócz dotacji) nieoprocentowanych pożyczek jeszcze w 2009 r.