Na podstawie art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Zgodnie z art. 2373 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Skoro zarówno szkolenia bhp, jak i wstępne badania lekarskie nie są wymagane przy zawarciu kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą, to należy uznać, iż tym bardziej taki obowiązek nie wystąpi w przypadku przejścia części zakładu na pracodawcę, nawet w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy. W takiej sytuacji bowiem nie dochodzi do zawarcia nowych umów o pracę. Stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w części zakładu pracy w chwili przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę trwają nadal z tą różnicą, że w miejsce dotychczasowego pracodawcy wstępuje jako strona nowy pracodawca. Należy jednakże zastrzec, iż dodatkowe szkolenia i badania powinny być przeprowadzone w sytuacji, gdyby pracownik objął po transferze, nowe stanowisko związane np. z większym zagrożeniem dla zdrowia. Ponadto nowy pracodawca musi oczywiście pamiętać o szkoleniach i badaniach okresowych.