Zmniejszenie kosztów pracy, utrzymanie płynności finansowej oraz poprawa wizerunku firmy to korzyści jakie może przynieść przedsiębiorcom zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Są one szczególnie ważne w okresie kryzysu gospodarczego, który zmusza firmy do oszczędności. Dzięki zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością pracodawca zyskuje nowych pracowników, a jednocześnie zostaje zwolniony z konieczności wpłat na PFRON (jeżeli poziom zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. ogółu załogi). Dodatkowo firma otrzyma dofinansowanie do pensji osób niepełnosprawnych oraz pieniądze na dostosowanie miejsca pracy do ich potrzeb. PFRON finansuje pracodawcom do 75 proc. kosztów płacy niepełnosprawnych pracowników. Wystarczy więc, że wypracują oni 1/4 swojej pensji, aby pracodawca mógł odnosić korzyści finansowe z ich zatrudnienia. A przecież wydajność ich pracy nie musi różnić się od pracy osób pełnosprawnych.

Oszczędność na wpłatach

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników jest zwolnienie z obowiązku comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze do PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych muszą odprowadzać pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Zwolnione z tego obowiązku są te firmy, których co najmniej 6 proc. załogi stanowią osoby niepełnosprawne.

Wysokość wpłat zależy od liczby wszystkich pracowników firmy oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Na przykład firma, która zatrudnia 50 osób i żadna z nich nie jest osobą niepełnosprawną, musi co miesiąc wpłacać do PFRON 3797,35 zł. W tym przypadku wystarczyłoby, aby tylko trzech pracowników posiadało orzeczoną niepełnosprawność, aby firma uzyskała zwolnienie z konieczności takich wpłat. Zatrudnienie tylko jednej osoby niepełnosprawnej przyniosłyby firmie oszczędności w wysokości ponad 1,2 tys. zł. Wysokie koszty niezatrudniania osób niepełnosprawnych są jeszcze bardziej widoczne w przypadku dużych firm. Firma zatrudniająca 300 osób, w tym żadnej osoby niepełnosprawnej musi płacić co miesiąc na PFRON ponad 22,7 tys. zł. Zamiast przekazywać te pieniądze do funduszu, pracodawca mógłby wykorzystać je na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników. Zyskałby nowych podwładnych praktycznie bez żadnych dodatkowych kosztów.

Pracodawcy osiągający 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych do PFRON muszą jedynie składać informacje miesięczne i roczne o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (według wzoru ustalonego przez resort pracy). Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna – do 20 stycznia za rok poprzedni.