Subsydia płacowe przyznawane firmom, które mają problemy finansowe z powodu kryzysu, nie będą uwzględniane przy obliczaniu pensji przysługującej za czas urlopu. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 174, poz. 1353). Dziś wchodzi ono w życie.

– Pracodawcy mogą wykorzystywać nowe przepisy i tak planować urlopy, aby przypadały one w okresie korzystania z dopłat – mówi Małgorzata Ferenc z firmy Ferenc – Doradztwo Kadrowe i Personalne.

Podkreśla, że z tego powodu pracownicy mogą nie zgadzać się na objęcie ich przestojem lub na obniżenie wymiaru czasu. A wtedy firmy nie dostaną dopłat do pensji.

Rozporządzenie przewiduje też, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego nie będą też uwzględniane kwoty wyrównania pensji do poziomu płacy minimalnej (1276 zł), które należy wypłacić podwładnemu, jeżeli w danym miesiącu nie wypracował wynagrodzenia w takiej wysokości. Sytuacja taka może się zdarzyć z powodu obowiązującego go rozkładu czasu pracy.

Nowe przepisy doprecyzowują też zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowników. Zmiany dotyczą m.in. pracowników, których obowiązuje krótszy dobowy wymiar czasu pracy (np. osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności powinny pracować dziennie siedem, a nie osiem godzin). W ich przypadku wysokość ekwiwalentu będzie proporcjonalna do obniżonego wymiaru czasu pracy.