Wśród nauczycieli dyrektorów szkół pojawiły się wątpliwości związane ze sposobem wykonywania tego obowiązku. W tym celu resort edukacji narodowej przedstawił stanowisko dotyczące stosowania nowych przepisów.

Praca nie dla wszystkich

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają obowiązek przepracowania w tym roku szkolnym dodatkowo jednej godziny zajęć. Nie muszą tego robić dyrektorzy szkół i ich zastępcy. Do grupy zwolnionych zalicza się pedagogów kolegiów nauczycielskich, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół artystycznych i placówek oświatowych utworzonych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Ponadto nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, dlatego nie można byłoby ich zobowiązywać do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przewidzianych w tym planie.