Pracodawca, który zatrudnił telepracownika, jest zobowiązany dostarczyć mu niezbędny do wykonywania tej pracy sprzęt, ubezpieczyć ten sprzęt, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją, a także zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, chyba że pracodawca i pracownik postanowią inaczej. Jeśli np. telepracownik chce wykorzystywać do świadczenia pracy własny sprzęt komputerowy, to zakres ubezpieczenia i zasady jego wykorzystywania powinny zostać określone w odrębnej umowie. Dotyczy to głównie ustalenia ekwiwalentu za korzystanie z własnego sprzętu przez pracownika. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Ochrona danych

Pracodawca powinien też określić zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadzić instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Z kolei telepracownik potwierdza na piśmie, że zapoznał się z zasadami ochrony danych i jest zobowiązany do ich przestrzegania. Obie strony przekazują informacje niezbędne do porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Kontrola pracy

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy. Najczęściej zdarza się, że telepraca jest wykonywana w domu osoby zatrudnionej. Wówczas pracodawca może przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Przedsiębiorca powinien dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i jej charakteru. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Pierwszą kontrolę przeprowadza się na wniosek telepracownika przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.

Równe traktowanie

Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak też odmowy podjęcia takiej pracy.

Pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.