Sejm przyjął ustawę o izbach lekarskich. Teraz trafi ona pod obrady Senatu. Jeżeli tam nie zostaną zgłoszone żadne poprawki, to jeszcze w listopadzie ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta. Jej przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia 2010 r. Tym samym zastąpi ona obowiązującą ustawę z 1989 roku.

Zgodnie z uchwaloną ustawą do zadań samorządu lekarzy włączono te, które wcześniej nie wynikały bezpośrednio z ustawy. Dotyczy to m.in. uznawania kwalifikacji lekarzy będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza w Polsce.

Najdalej jednak idące zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa, dotyczą odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Przede wszystkim wzmocniona ma być rola osób dochodzących swoich praw przed sądem lekarskim. Jego posiedzenia mają być jawne, a pokrzywdzony będzie stroną postępowania. Dzięki temu będzie mógł powoływać pełnomocników, wnosić o włączenie do sprawy wskazanych dowodów. Jako strona postępowania zyska również prawo wniesienia do Sądu Najwyższego kasacji prawomocnego wyroku wydanego przez Najwyższy Sąd Lekarski. Rozszerzony zostanie również katalog kar, jakim będzie mógł karać lekarzy (m.in. o karę finansową).