PRACOWNICY

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego odbywa się poprzez złożenie w ZUS formularza ZUS ZUA w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli np. nawiązania stosunku pracy, rozpoczęcia współpracy przy wykonywaniu działalności. Formularz ZUS ZUA składa się z kilkunastu bloków. Trzeba wypełnić go starannie, gdyż na podstawie podanych w nim danych zakładane jest ubezpieczonemu konto w ZUS. W formularzu tym płatnik podaje m.in. kod tytułu ubezpieczenia (np. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która nie jest uprawniona do emerytury lub renty i nie przedłożyła pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, trzeba wpisać kod 01 10 0 0), dane zgłaszanej osoby – imię, nazwisko, NIP, PESEL oraz ewentualnie serię i numer paszportu lub dowodu, jeżeli osoba ta nie ma jednego z wcześniej wymienionych identyfikatorów (NIP lub PESEL), datę urodzenia, adres zameldowania lub zamieszkania. W formularzu ZUS ZUA należy zaznaczyć, jakim ubezpieczeniom podlega zatrudniana osoba, np. że pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. W przypadku zatrudnienia osoby, u której następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń, może się zdarzyć, że płatnik będzie ją zgłaszał tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozliczenie z ZUS

Na zgłoszeniu do ubezpieczeń zatrudnianych osób i obliczeniu składek nie kończą się obowiązki płatnika składek. Musi on w ściśle określonym przepisami terminie opłacić je i przesłać do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) i odpowiednich imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc kalendarzowy (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Wymienione obowiązki trzeba wykonać do piątego dnia następnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) albo do 15 dnia następnego miesiąca w przypadku pozostałych płatników zatrudniających inne osoby.

Podstawa prawna

● Art. 36, 41, 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).