Staż jest swoistą formą świadczenia pracy przez bezrobotnego, bez zawierania jednak przez niego umowy z podmiotem, na rzecz którego pracę tę wykonuje. Pozwala z jednej strony zaistnieć osobom bezrobotnym na rynku pracy, często będąc przy tym pierwszą okazją do nabycia przez nich umiejętności wykonywania pracy. Z drugiej strony dla pracodawcy jest to okazja do gruntownego sprawdzenia przydatności danej osoby do dalszego zatrudnienia, bez zaciągania szczególnie silnego zobowiązania. Nie bez znaczenia jest też, że dla pracodawcy praca stażysty oznacza znaczne zmniejszenie kosztów niż w przypadku wykonywania jej przez osobę w pełni opłacaną ze środków firmy.

Zasady organizacji stażu określa przede wszystkim art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. W rozporządzeniu tym określono m.in. treść wniosku o zorganizowanie stażu składanego do działającego w imieniu starosty dyrektora powiatowego urzędu pracy. W urzędzie pracy można również uzyskać informacje dotyczące możliwości uzyskania stażysty.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zatrudnić stażystę za pieniądze z Funduszu Pracy.

W pełnej wersji dowiesz się więcej o:

Umowie i programie stażu

Uprawnieniach do stażu

Miejscu odbywania stażu

Wypłacie stypendium

Obowiązkach pracodawcy

Czasie pracy i dniach wolnych

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP