Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze do ośmiu tygodni (do 56 dni) z tytułu opieki nad dzieckiem, jeżeli ubezpieczona matka dziecka, korzystająca z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze do ośmiu tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu.

Do tego zasiłku opiekuńczego (w wymiarze do 56 dni) mają prawo nie tylko pracownicy, lecz także inni ubezpieczeni. Prawo do niego może nabyć również inny niż ojciec dziecka ubezpieczony członek najbliższej rodziny, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od zasiłku opiekuńczego w wymiarze 60 dni na dany rok kalendarzowy z tytułu opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny i prawo do niego nie jest związane z rokiem kalendarzowym.

Załóżmy, że pracownik korzystał w styczniu 2009 r. z zasiłku opiekuńczego z powodu choroby siedmioletniej córki przez 25 dni. Jego żona (zatrudniona na podstawie umowy o pracę) urodziła 20 lutego 2009 r. drugie dziecko i od tego dnia, ze względu na stan zdrowia, przebywała w szpitalu. Dziecko było z matką w szpitalu do 5 marca 2009 r. Pracownik przerwał zatrudnienie i sprawował opiekę nad nowo urodzonym dzieckiem. Skorzystał z dodatkowego zasiłku od 6 marca do 16 kwietnia 2009 r. (przez 42 dni, co wynika z wyliczenia 56 dni – 14 dni) z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Okres wypłaty tego dodatkowego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni w roku kalendarzowym, przez które przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny. Nie należy go zatem sumować z 25-dniowym okresem wypłaty zasiłku z tytułu opieki nad chorą córką.

Trzeba pamiętać, że do wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny wymagane jest:

● zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,

● oświadczenie o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie ośmiu tygodni po porodzie.

Podstawa prawna

Art. 32a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).