Nabycie prawa do zasiłku opiekuńczego nie zależy od opłacania przez ściśle określony czas składki na ubezpieczenie chorobowe. Zatem świadczenie to można otrzymać (jeśli zajdzie konieczność zapewnienia opieki dziecku albo innemu choremu członkowi rodziny) od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Opieka nad dzieckiem

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje nie tylko w przypadku opieki nad dzieckiem własnym, ale także małżonka, przysposobionym oraz obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie. Jeśli oboje rodzice, opiekunowie są ubezpieczeni, zasiłek może otrzymać tylko ten z nich, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Gdy dziecko ukończy ten wiek, jest przez ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa traktowane jako członek rodziny i wówczas otrzymanie zasiłku uzależnione jest od spełnienia dodatkowego warunku, o którym mowa niżej.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia opieki dziecku choremu, ale także zdrowemu w wieku do ukończenia ośmiu lat w przypadku:

● nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

● porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

● pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Komu i przez jaki czas przysługuje zasiłek opiekuńczy.

W pełnej wersji dowiesz się więcej na tematy:

Choroba członków rodziny

Braku innych opiekunów

Wysokości zasiłku

Przeczytaj odpowiedzi na pytania:

Czy można skontrolować matkę chorego dziecka

Czy można obniżyć zasiłek za spóźnione zwolnienie

Czy opieka nad chorą ciotką uprawnia do zasiłku

Czy ZUS przejmie wypłatę po rozwiązaniu umowy o pracę

Czy zamknięcie przedszkola uzasadnia wypłatę zasiłku

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP.