Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Jego przygotowanie wynika z konieczności likwidacji luki w prawie spowodowanej utratą mocy rozporządzenia z 2002 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W ubiegłym roku sędziowie, odpowiadając na pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (wyrok z 19 czerwca 2008 r., sygn. P 23/07, Dz.U. nr 116, poz. 740), uznali, że art. 237 par. 1 pkt 2 i 3 kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, jest niezgodny z konstytucją. Zaskarżone przez TK rozporządzenie z 2002 roku w sprawie wykazu chorób zawodowych już zostało zmienione.

Teraz niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia z 2002 roku określającego zasady dokumentowania chorób zawodowych (Dz.U. nr 132, poz. 1121). Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby pracownik lub były pracownik niezadowolony orzeczenia w sprawie choroby zawodowej miał 14 dni na złożenie wniosku o ponowne badanie. Dokument taki musi być złożony za pośrednictwem jednostki, która wydała niekorzystne orzeczenie. Odwołania od takich orzeczeń będą rozpatrywać jednostki badawczo-rozwojowe medycyny pracy.