Nauczyciele, którzy od 1 lipca tego roku mogą odchodzić na świadczenia kompensacyjne, muszą pamiętać, że przed zgłoszeniem o nie wniosku do ZUS ostatnim ich tytułem ubezpieczeniowym musi być praca w charakterze pedagoga.

Świadczenia mogą uzyskać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

● publicznych i niepublicznych przedszkolach,

● szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

● publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,

● młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

● specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

● ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

● placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

ZUS przyzna świadczenie tylko takiemu nauczycielowi, który przed zgłoszeniem wniosku o nie pozostawał w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela w tych placówkach. Jeśli więc po rozwiązaniu umowy o pracę, a przed zgłoszeniem wniosku do ZUS nauczyciel podjął inne zatrudnienie lub działalność, nie nabędzie prawa do świadczenia.