W konkursach ogłaszanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) od 15 września będzie obowiązywać nowa procedura odwoławcza. Zgodnie ze znowelizowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasadami wyboru projektów w PO KL, firmy zyskają prawo wnoszenia protestu w sytuacji, gdy ich wniosek o unijne dofinansowanie, mimo że przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, nie otrzymał dotacji z powodu wyczerpania puli środków w danym konkursie.

Z tym problemem zmagało się wielu przedsiębiorców, których projekty były umieszczane na listach rezerwowych. W takiej sytuacji byli pozbawieni prawa do odwoływania się. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki regionalnej przewiduje, że środek odwoławczy przysługuje w przypadku negatywnej oceny wniosku.

Jak podkreśla Łukasz Karpiesiuk z kancelarii Baker&McKenzie, w PO KL za negatywną ocenę uznawano wyłącznie ocenę formalną lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów w wyniku oceny merytorycznej.

– W rezultacie powstała absurdalna sytuacja, w której firmy, których projekty odrzucone w ocenie formalnej lub niespełniające kryteriów merytorycznych, były w lepszej sytuacji niż te, które spełniły przesłanki formalne, a jedynie uzyskały zbyt mało punktów – podkreśla Łukasz Karpiesiuk.

Zgodnie z nowymi wytycznymi MRR, w przypadku pozytywnie rozpatrzonego odwołania, do ponownej weryfikacji będą dopuszczone jedynie te elementy oceny projektu, które były przedmiotem procedury odwoławczej.

– Cały projekt nie będzie więc oceniany ponownie, a jedynie pewne elementy, które zaważyły na otrzymaniu oceny uniemożliwiającej przyznanie dofinansowania – podkreśla Magdalena Czyżewska, konsultant PNO Consultants.