Dotychczas roczne przygotowanie przedszkolne można było odbywać w przedszkolach i tzw. oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Od tego roku szkolnego obowiązek prowadzenia zajęć zgodnie z nową podstawą programową będą miały też tzw. inne formy wychowania przedszkolnego, czyli punkty i zespoły przedszkolne. Taką zmianę wprowadziło rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 83, poz. 693). Wchodzi ono dziś w życie.

Rozporządzenie określa minimalną dzienną i tygodniową liczbę godzin zajęć, w ramach których będzie realizowana podstawa programowa. Musi to być minimum 3 godziny dziennie. Natomiast liczba zajęć tygodniowo jest uzależniona od tego, ile dzieci znajduje się w grupie i wynosi od 12 do 20 godzin.

– Małe przedszkola są dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć podstawy programowej. Jednak przy grupie, w której przypada 25 dzieci na jednego opiekuna, trudno będzie każdemu dziecku efektywnie skorzystać z nauki w ramach podstawy programowej. A prowadzenie tak licznych grup dopuszcza resort edukacji – mówi Elżbieta Tołwińska-Królikowska, wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Ponadto nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole przedszkolnym będzie miał obowiązek przeprowadzenia diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zrobi to w roku poprzedzającym rok szkolny rozpoczęcia nauki. Bez zmian pozostają natomiast przepisy sanitarne, lokalowe i przeciwpożarowe, które musi spełnić pomieszczenie przeznaczone na inne formy przedszkolne. W zajęciach z dziećmi prowadzonymi w punkcie lub zespole w dalszym ciągu będzie mógł uczestniczyć rodzic lub opiekun dziecka, pod warunkiem że będzie posiadał ważne zaświadczenie lekarskie.

W 2008 roku powstało 636 publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jest w tym 497 punktów przedszkolnych i 139 zespołów wychowania przedszkolnego. Najwięcej nowych placówek powstało w woj. podkarpackim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim.