PROBLEM CZYTELNIKA

EKSPERT WYJAŚNIA

Ewelina Skwarek

ekspert z Grupy Prawno-Finansowej Causa

Bez względu na to, czy w umowie w sprawie dokształcania znalazło się postanowienie regulujące tego rodzaju sytuację, pracodawca miał prawo podjąć decyzję o odmowie zwrotu kosztów. Wynika to z przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Zgodnie z ich postanowieniami, w przypadku powtarzania jednego semestru czy też całego roku nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce zakład pracy może odmówić udzielania świadczeń, do których się zobowiązał, przez okres powtarzania semestru (roku) nauki. Oczywiście zakład pracy zawsze może dać swojemu pracownikowi więcej niż to jest przewidziane w przepisach. Dlatego też mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy to pracodawca refunduje czesne za powtarzany semestr. Jednak jest to przede wszystkim kwestia dobrej woli określonego pracodawcy, a nie narzuconych mu przez przepisy rozwiązań.

NASZA REKOMENDACJA

Pracodawca naszej czytelniczki postąpił zgodnie z przepisami. W związku z tym można stwierdzić, że nie może ona wymagać od niego wypłacenia refundacji czesnego za powtarzany rok studiów.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■ Par. 4 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.).