Tak

ZUS wyda decyzję wznawiającą wypłatę świadczenia przedemerytalnego za okres od 1 listopada 2007 r.

ZUS zawiesił wypłatę świadczenia przedemerytalnego, gdyż przychód przekraczał miesięczną graniczną kwotę przychodu, która obecnie wynosi 1666,20 zł.

Wypłatę świadczenia przedemerytalnego, zawieszonego wskutek osiągania przychodu, wznawia się od tego miesiąca, w którym uprawniony do świadczenia zaprzestał osiągania przychodu lub osiąga go w niższej wysokości. Podkreślić trzeba, że wznowienie wypłaty świadczenia może nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku o wznowienie. Zatem w analizowanej sytuacji ZUS wyda decyzję wznawiającą wypłatę świadczenia przedemerytalnego od 1 listopada 2007 r., tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku. Należy jednak zaznaczyć, że mimo ustania zatrudnienia ZUS nie wznowi wypłaty świadczenia przedemerytalnego, gdy przychód uzyskany w trakcie roku rozliczeniowego przekroczy graniczną kwotę przychodu.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5, 11 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

■  Art. 135 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).