Nie

Jeżeli przystąpił pan do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, za każdy miesiąc powinien pan składać dwie deklaracje rozliczeniowe (z kodem 19 00 XX oraz z kodem 24 10 XX), podając w bloku XI (Deklaracja dochodu) każdej z deklaracji inny, właściwy kod tytułu ubezpieczenia i stosując dla poszczególnych deklaracji odpowiednią numerację: dla pierwszej z nich - z zakresu 01-39, dla drugiej 40-49.

Wpłaty należności z tytułu składek za miesiąc, w którym złożył pan dwie deklaracje, powinny być dokonywane odrębnie, z podziałem na wpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. W każdy dokumencie płatniczym należy podać numer deklaracji, której wpłata dotyczy.

W składanych za dany miesiąc odrębnych deklaracjach rozliczeniowych, niezależnie od kodu tytułu ubezpieczenia oraz zakresu numerów deklaracji, w bloku I - dane organizacyjne, w pole 01 jako termin przesyłania deklaracji należy wpisać odpowiednio cyfrę 4. Dokumenty rozliczeniowe powinny być składane w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Również w tym terminie powinny być opłacone składki.

Jeżeli przystąpiłby pan wyłącznie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, należałoby złożyć deklarację rozliczeniową i opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Wówczas w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku I - dane organizacyjne, w pole 01 jako termin przesyłania trzeba byłoby wpisać 2.

MICHAŁ JAROSIK

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).