Nie

Osoba, która wykonywała pracę za granicą, w kraju należącym do UE/EOG i tam podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, po ustaniu tego zatrudnienia może przystąpić do kontynuowania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce, jeśli spełni określone warunki. Pan ich nie spełnia.

Obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium RP, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa, mogą po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie, tylko gdy:

  •  w okresie wykonywania pracy za granicą przystąpiły w Polsce do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
  •  wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń złożyły w terminie 30 dni od ich ustania.

Z uwagi na powyższe nie będzie pan mógł po powrocie do kraju kontynuować opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

MARCIN LIPIŃSKI

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 7 pkt 3, art. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).