W mojej ocenie pracownikowi uczestniczącemu w imprezie integracyjnej, organizowanej przez pracodawcę, nie należą się płatności z tytułu diet jak za podróż służbową na terenie kraju. Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną nie jest podróżą służbową w rozumieniu kodeksu pracy. Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Wyjazd integracyjny co do zasady nie jest wykonywaniem zadań służbowych. Ponadto charakter spotkania integracyjnego wyklucza możliwość potraktowania zaproszenia do udziału w integracji w kategoriach nakazowych, tak jak w przypadku wydania polecenia służbowego. Taka sama interpretacja jest przyjmowana przez organy podatkowe.

Jeżeli chodzi o koszty wyjazdu integracyjnego, to do decyzji pracodawcy będzie należało, jakie koszty wyjazdów integracyjnych będzie pokrywać pracodawca, a jakie pracownik. Brak jest ogólnych przepisów prawa mówiących, w jakim zakresie pracodawca jest obowiązany pokrywać koszty, jakie musi ponieść pracownik w związku z wyjazdem integracyjnym (np. koszty przejazdu, zakwaterowania). Tylko w zakresie telepracy kodeks pracy stanowi, że pracodawca powinien umożliwiać telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, w szczególności korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej. Nie można jednak z tak ogólnej normy wysnuć wniosków, że konkretny koszt (np. przejazd taksówką) musi być zgodnie z prawem pokryty przez pracodawcę. Na marginesie należy wskazać, że zakres finansowania przez pracodawcę wyjazdów integracyjnych i pokrywania kosztów pracowników związanych z takimi wyjazdami może mieć znaczenie na gruncie prawa podatkowego. W szczególności w kwestii, czy takie wydatki stanowią opodatkowany przychód pracownika oraz czy stanowią one koszty uzyskania przychodu po stronie pracodawcy.